ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การใช้สื่อสารมวลชนในงานโฆษณาคอมโดมิเนียมที่พักอาศัย "บ้านสวนลลนา" ปี 2535

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การใช้สื่อสารมวลชนในงานโฆษณาคอมโดมิเนียมที่พักอาศัย "บ้านสวนลลนา" ปี 2535
นักวิจัย : รัชนี ลีลาศวัฒนกิจ
คำค้น : STRATEGIES , ADVERTISING , RESIDENTIAL CONDOMINIUM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000583
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่ใช้เป็นกรอบในการกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้สื่อ และการสร้างสรรค์บทโฆษณาในแต่ละสถานการณ์ทางการตลาด โดยการศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แนวคิดการวางแผนการตลาด การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจทางเหตุผลและอารมณ์ในการซื้อของผู้บริโภค กลยุทธ์ การโฆษณา แนวคิดเชิงสัญญะ และกลยุทธ์การเลือกสื่อโฆษณา ซึ่งผลของการวิจัยมีดังนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การใช้สื่อ และการสร้างสรรค์โฆษณาประกอบด้วยปัจจัยภายในและภายนอกโครงการ ปัจจัยภายในคือ 1. ลักษณะโครงการ 2. เป้าหมายทางการตลาดในแต่ละสถานการณ์ 3. นโยบายผู้บริหาร 4. โครงสร้างการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอกคือ 1. ลักษณะผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 2. คู่แข่งขัน 3. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองในขณะนั้น 4. ลักษณะและราคาของสื่อ 5. ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวคิดกลยุทธ์การสร้างสรรค์โฆษณาใช้แนวคิด PRODUCTCENTERED APPROACH เป็นแนวคิดหลัก มุ่งให้ข้อมูลส่วนที่เป็นรายละเอียดข้อดีของโครงการ และใช้แนวคิด PROSPECT CENTERED APPROACH เป็นแนวคิดเสริม มุ่งสะท้อนบุคลิกผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งแนวคิดนี้จะทำให้โฆษณานั้นมีความน่าสนใจและไม่มุ่งการขายจนเกินไป เนื่องจากคอนโดมิเนียมเป็นสินค้าคงทน ถาวร ราคาแพง การตัดสินใจซื้อจำเป็นต้องใช้เวลาและข้อมูลมาก สื่อที่ใช้จึงนิยมใช้สื่อที่สามารถให้รายละเอียดโครงการได้มากพอ หนังสือพิมพ์จึงเป็นสื่อหลัก ป้ายโฆษณาเป็นสื่อรอง ทำหน้าที่ตอกย้ำความทรงจำผู้บริโภค และโทรทัศน์เป็นสื่อสนับสนุนในช่วงที่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายเท่านั้น เพราะเป็นสื่อที่มีราคาแพง

บรรณานุกรม :
รัชนี ลีลาศวัฒนกิจ . (2536). กลยุทธ์การใช้สื่อสารมวลชนในงานโฆษณาคอมโดมิเนียมที่พักอาศัย "บ้านสวนลลนา" ปี 2535.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชนี ลีลาศวัฒนกิจ . 2536. "กลยุทธ์การใช้สื่อสารมวลชนในงานโฆษณาคอมโดมิเนียมที่พักอาศัย "บ้านสวนลลนา" ปี 2535".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชนี ลีลาศวัฒนกิจ . "กลยุทธ์การใช้สื่อสารมวลชนในงานโฆษณาคอมโดมิเนียมที่พักอาศัย "บ้านสวนลลนา" ปี 2535."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
รัชนี ลีลาศวัฒนกิจ . กลยุทธ์การใช้สื่อสารมวลชนในงานโฆษณาคอมโดมิเนียมที่พักอาศัย "บ้านสวนลลนา" ปี 2535. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.