ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน เรื่องศิลปะการให้บริการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน เรื่องศิลปะการให้บริการ
นักวิจัย : พจนีย์ ช่วยทอง
คำค้น : DEVELOPMENT , DISTANCE TRAINING PACKAGE , CIVIL SERVICEOFFICERS , THE ART OF SERVICE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000506
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องศิลปะการให้บริการและเพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกลที่สร้างขึ้น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานธุรการและบริการระดับ 1-3 จากส่วนราชการต่างๆ ประจำจังหวัดนครปฐม จำนวน 55 คน ที่สุ่มได้โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของประชากรมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังการศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกล แบบทดสอบท้ายหน่วยและแบบประเมินผลชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกล ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. ชุดฝึกอบรมทางไกลที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.11/88.65 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด 2. ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ ผู้ศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกลมีความรู้ความสามารถสูงขึ้นภายหลังจากการศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผู้เชี่ยวชาญและผู้ศึกษาชุดฝึกอบรมทางไกลมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดฝึกอบรมทางไกลนี้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมาก

บรรณานุกรม :
พจนีย์ ช่วยทอง . (2536). การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน เรื่องศิลปะการให้บริการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจนีย์ ช่วยทอง . 2536. "การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน เรื่องศิลปะการให้บริการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจนีย์ ช่วยทอง . "การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน เรื่องศิลปะการให้บริการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
พจนีย์ ช่วยทอง . การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน เรื่องศิลปะการให้บริการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.