ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการเข้าร่วมในกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบลของสมาชิกศูนย์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการเข้าร่วมในกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบลของสมาชิกศูนย์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิจัย : วุฒิ กาญจนสุนทร
คำค้น : SELECTED FACTORS , THE PARTICIPATION IN ACTIVITIES , RELATIONSHIPS , TAMBOL YOUTH CENTER , PARCHIN BURI
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000503
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบลของสมาชิกศูนย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ สมาชิกศูนย์เยาวชนตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 395คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละและทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ไค-สแควร์ ผลการวิจัยตรงตามความสมมติฐาน จำนวน 10 ตัวแปร และขัดแย้งกับสมมติฐาน 1 ตัวแปร คือ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และพบว่า 1. ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เยาวชนตำบลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 2 ตัวแปร คือ อายุ และระดับการศึกษา โดยผู้ที่มีอายุสูงมีแนวโน้มเข้าร่วมในกิจกรรมสูงกว่าผู้มีอายุต่ำและผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง มีแนวโน้มเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำ 2. ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจำนวน 7 ตัวแปร คือ อาชีพ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว การเป็นกรรมการศูนย์เยาวชน การเป็นกรรมการกลุ่มทางสังคม การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของศูนย์เยาวชน และความคาดหวังในประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีแนวโน้มเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ผู้มีรายได้เฉลี่ยสูงมีแนวโน้มเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยต่ำ ผู้ที่เป็นกรรมการศูนย์เยาวชน เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม มีแนวโน้มเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้ที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง มีแนวโน้มเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าผู้ที่ติดต่อเจ้าหน้าที่น้อยครั้ง ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของศูนย์เยาวชนสูง มีแนวโน้มเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าผู้ที่มีความเข้าใจต่ำ และผู้ที่มีความคาดหวังในประโยชน์ที่จะได้รับสูงมีแนวโน้มว่าเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าผุ้ที่คาดความหวังต่ำ 3. ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมกิจกรรมมี 2 ตัวแปรคือเพศ และระยะเวลาการเป็นสมาชิก

บรรณานุกรม :
วุฒิ กาญจนสุนทร . (2536). ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการเข้าร่วมในกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบลของสมาชิกศูนย์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วุฒิ กาญจนสุนทร . 2536. "ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการเข้าร่วมในกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบลของสมาชิกศูนย์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วุฒิ กาญจนสุนทร . "ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการเข้าร่วมในกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบลของสมาชิกศูนย์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
วุฒิ กาญจนสุนทร . ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการเข้าร่วมในกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบลของสมาชิกศูนย์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.