ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ ประเวศ วะสี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ ประเวศ วะสี
นักวิจัย : นิตยา มุขลาย
คำค้น : ANALYSIS , ANALYSIS OF THOUGHTS , THOUGHTS OF NON-FORMALEDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000500
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี โดยใช้การวิเคราะห์จากเอกสารและการสัมภาษณ์ ศ.นพ.ประเวศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี อยู่ในลักษณะการบูรณาการแนวคิดระหว่างแนวคิดมนุษยนิยมวิพัฒนาการนิยม หลักการประชาธิปไตย การศึกษาตลอดชีวิต พุทธศาสนาและแนวคิด "คิดเป็น" ส่วนแนวคิดที่มีความขัดแย้งกับแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี คือ แนวคิดพฤติกรรมนิยม สำหรับแนวคิดในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ในด้านวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการพัฒนาจิตสำนึกและการให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เนื้อหาหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เกิดจากผู้เรียนเป็นหลักผู้สอนเป็นบุคคลใดก็ได้ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ผู้เรียนเน้นกลุ่มผู้มีอายุ 0-6 ปี และผู้ยากไร้ สภาพแวดล้อมจัดอยู่ในลักษณะการเรียนรู้แบบธรรมชาติ โดยไม่เน้นสถานที่เรียน วิธีการสอนเน้นกระบวนการสอนในลักษณะของเครือข่ายการเรียนรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่ององค์การ ตัวบุคคลกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านเน้นการจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันและกันเป็นลำดับแรก สื่อการเรียนการสอนเน้นในเรื่องของสื่อมวลชนด้านวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในการให้ข่าวสารความรู้ และการประเมินผล ผู้เรียนจะเป็นผู้ประเมินผลด้วยตนเอง

บรรณานุกรม :
นิตยา มุขลาย . (2536). วิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ ประเวศ วะสี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิตยา มุขลาย . 2536. "วิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ ประเวศ วะสี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิตยา มุขลาย . "วิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ ประเวศ วะสี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
นิตยา มุขลาย . วิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ ประเวศ วะสี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.