ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา
นักวิจัย : มณฑป ไชยชิต
คำค้น : EDUCATION DEANSHIP , FACULTY EFFECTIVENESS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)องค์ประกอบภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ 2)ประสิทธิผลของคณะวิชาศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเป็นคณบดีศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์กับประสิทธิผลของคณะวิชาใช้กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ30 คน และอาจารย์ประจำ 540 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ตามแบบวิธีการวิจัย EDFR การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่ 1)คุณลักษณะของคณบดีแต่ละด้านทั้ง 10 แห่ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยปรากฏอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะทางกายข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ สุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ คุณลักษณะทางสังคมได้แก่ ได้รับการยอมรับจากสังคมภายในและภายนอกคณะวิชา คุณลักษณะทางบุคลิกภาพได้แก่ ความซื่อสัตย์และยุติธรรม และคุณลักษณะทางส่วนบุคคลได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่และการกระทำของตน 2)พฤติกรรมผู้นำของคณบดีประกอบด้วยด้านโครงสร้างการิเริ่ม จำนวน 6 แห่ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยปรากฏอยู่ในระดับมากข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่วางนโยบายหลักในการบริหารงานคณะไว้ชัดเจน และด้านจินตอาทร จำนวน 8 แห่ง ปรากฎอยู่ในระดับมาก ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ 3)สภาพการณ์ของคณะวิชาประกอบด้วยด้านความสัมพันธ์ระหว่างคณบดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา จำนวน 9 แห่ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยปรากฏอยู่ในระดับมาก ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของคณบดี ด้านโครงสร้างของงานในคณะวิชา จำนวน 1 แห่ง ปรากฏอยู่ในระดับมาก ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ การกำหนดเป้าหมายของงานในคณะไว้อย่างชัดเจน ด้านอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของคณะบดี จำนวน 7 แห่ง ปรากฏอยู่ในระดับมาก ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่คณบดีเสนอการให้รางวัลความดีความชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และด้านบรรยากาศของคณะวิชาทั้ง 10 แห่ง เป็นแบบปรึกษา ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ สมาชิกร่วมกันวางแผนในการทำงาน ส่วนประสิทธิภาพของคณะวิชาได้แก่ 1)ความมีชื่อเสียงของคณะวิชา จำนวน 2 แห่ง ค่าคะแนนเฉลี่ยปรากฏอยู่ในระดับมาก ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ได้สร้างชื่อเสียงในวิชาชีพครู 2)การบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะวิชา ด้านการผลิตบัณฑิต ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ จำนวนนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ด้านการวิจัย ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงมากในการนำไปใช้ ด้านการบริการวิชาการ ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ บุคคลที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในแต่ละโครงการมีจำนวนมาก และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ จำนวนนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3)ความพึงพอใจของสมาชิกในคณะวิชา จำนวน 9 แห่ง ปรากฏอยู่ในระดับมาก ข้อที่สำคัญที่สุดได้แก่ สมาชิกในคณะวิชาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาระความเป็นคณบดีแต่ละด้านกับความมีชื่อเสียงของคณะวิชาและกับความพึงพอใจของสมาชิกในคณะวิชาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจำนวน 1 แห่ง

บรรณานุกรม :
มณฑป ไชยชิต . (2536). ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มณฑป ไชยชิต . 2536. "ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มณฑป ไชยชิต . "ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
มณฑป ไชยชิต . ภาวะความเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ที่สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของคณะวิชา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.