ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของภาควิชาในวิทยาลัยครู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของภาควิชาในวิทยาลัยครู
นักวิจัย : บุญเลิศ กลางใจ
คำค้น : EFFECTIVENESS , DEPARTMENT , TEACHERS COLLEGES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000489
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อ 1.ศึกษาความมีประสิทธิผลของภาควิชาในวิทยาลัยครู สหรัตนโกสินทร์ 2.ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมของภาควิชาในวิทยาลัยครู สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 3.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับผลิตผลของภาควิชา และ 4.สร้างสมการทำนายประสิทธิผลของภาควิชา ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลิตผลด้านการสอนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 7.29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาควิชา ผลิตผลด้านการวิจัยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 เรื่องต่อปีต่อภาควิชาภาควิชาที่มีประสิทธิผลในระดับสูง จำนวน 30 ภาค ในระดับปานกลางจำนวน 37 ภาค และในระดับต่ำจำนวน 53 ภาค 2. อาจารย์ในวิทยาลัยครู สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ มีความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าภาควิชากับอาจารย์เหมาะสมมาก และสิ่งเกื้อหนุนทางด้านการวิจัยเหมาะสมน้อย 3. ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กับผลิตผลด้านการสอนด้านการวิจัย และด้านผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ได้แก่ จำนวนอาจารย์ในภาควิชา การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในและต่างประเทศ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 กับผลิตผลด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 4. ตัวแปรทำนายผลิตผลด้านการสอน ได้แก่ จำนวนอาจารย์ในภาควิชาและการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ตัวแปรทำนายผลิตผลด้านการวิจัย ได้แก่ การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ตัวแปรทำนายผลิตผลด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ จำนวนอาจารย์ในภาควิชา ตัวแปรทำนายผลิตผลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงานของอาจารย์ ตัวแปรทำนายผลิตผลด้านผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ได้แก่ จำนวนอาจารย์ในภาควิชา การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อต่างประเทศ และตัวแปรทำนายประสิทธิผล (ผลิตผลรวมทุกด้าน)ได้แก่ จำนวนอาจารย์ในภาควิชา และการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน

บรรณานุกรม :
บุญเลิศ กลางใจ . (2536). การวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของภาควิชาในวิทยาลัยครู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญเลิศ กลางใจ . 2536. "การวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของภาควิชาในวิทยาลัยครู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญเลิศ กลางใจ . "การวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของภาควิชาในวิทยาลัยครู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
บุญเลิศ กลางใจ . การวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของภาควิชาในวิทยาลัยครู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.