ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทิศทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทิศทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : วีราภรณ์ ศูนย์กลาง
คำค้น : GRADUATE SCHOOL , KHON KAEN UNIVERSITY , DIRECTIONS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคและทิศทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารและนโยบายว่าปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ประกอบเหมาะสม แต่มีขนาดใหญ่เกินไป ควรมีวิธีการทำให้จำนวนคณะกรรมการลดลง บทบาทและอำนาจหน้าที่มีปัญหา อุปสรรคในบางเรื่องผู้เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ควรมีกลไกมาควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและคณะกรรมการฯ ควรพิจารณาเฉพาะเรื่องหลักใหญ่ๆ ด้านโครงสร้างการบริหารงานพบว่า ควรมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยประสานงานกลางและคณะจัดการเรียนการสอนเหมือนปัจจุบัน ด้านวิชาการ พบว่าควรมีหลักสูตรทั้งแผน ก.และแผน ข. ควรจัดหลักสูตรแบบสหสาขาวิชาและหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มมากขึ้น ควรเน้นวิชาสัมมนา เพิ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์ให้มากขึ้น ควรมีหลักสูตรภาคพิเศษเพิ่มมากขึ้น การประเมินผลการศึกษา จะใช้ระบบ 8เกรดเหมือนปัจจุบัน หลักเกณฑ์ในการจัดหลักสูตรจะยืดหยุ่นได้ในบางกรณีสาขาวิชาต่างๆ จะรับนักศึกษาให้มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนอาจารย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก มาตรฐานการศึกษาจะมีเกณฑ์ที่ชัดเจน ควรมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะสำหรับงานบัณฑิตศึกษา ด้านธุรการ พบว่ามีบุคลากรจำนวนน้อย ควรเพิ่มจำนวนบุคลากรให้มากขึ้น และการพัฒนาบุคลากรมีความจำเป็น ควรมีบุคลากรรับผิดชอบงานประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษาชาวต่างประเทศบัณฑิตวิทยาลัยควรมี อาคารและสถานที่ตั้งที่เหมาะสมเป็นของตนเอง ควรมีการประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก ควรมีการสำรวจและปรับปรุงแก้ไขการประสานงานที่ล่าช้าลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน ด้านการบริหารการเงิน พบว่า การจัดเก็บเงินค่าหน่วยกิต ควรเป็นแบบเก็บตามจำนวน หน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ควรจัดสรรเงินไปยังภาควิชาเพิ่มมากขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยควรแสวงหาแหล่งเงินทุน จากองค์กรภายนอกเพิ่มมากขึ้น และจะมีการวางแผนการบริหารการใช้จ่ายเงินให้รัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีเงินรายได้น้อย

บรรณานุกรม :
วีราภรณ์ ศูนย์กลาง . (2536). การศึกษาทิศทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วีราภรณ์ ศูนย์กลาง . 2536. "การศึกษาทิศทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วีราภรณ์ ศูนย์กลาง . "การศึกษาทิศทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
วีราภรณ์ ศูนย์กลาง . การศึกษาทิศทางการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.