ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับประเมินผลการเรียนแขนงวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับประเมินผลการเรียนแขนงวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู
นักวิจัย : รัตนา รักสกุลพาณิชย์
คำค้น : LEARNING EVALUATION FOR VISUAL ART PROGRAM , ART EDUCATIONCURRICULUM , TEACHERS COLLEGES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000475
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนแขนงวิชาทัศนศิลป์ ในด้านความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติงาน ลักษณะนิสัยในการทำงานและผลงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยครู 36 แห่ง จำนวน 128 คน และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 245 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยแบบตรวจสอบรายการ แบบประมาณค่าและแบบปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนแขนงวิชาทัศนศิลป์ อยู่ในระดับเห็นด้วยในทุกๆ ด้านดังต่อไปนี้ คือ 1. ความรู้ความเข้าใจ : เนื้อหาด้านทฤษฎี ปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสรุปเนื้อหา 2. กระบวนการปฏิบัติงาน : การค้นคว้า สร้างแนวความคิด ออกแบบ สร้างผลงานและเตรียมนำเสนอผลงาน 3. ลักษณะนิสัยในการทำงาน : ความสนใจและความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และความมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น 4. ผลงาน : รูปแบบของผลงาน แนวคิดของผลงาน และการนำเสนอผลงาน

บรรณานุกรม :
รัตนา รักสกุลพาณิชย์ . (2536). ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับประเมินผลการเรียนแขนงวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัตนา รักสกุลพาณิชย์ . 2536. "ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับประเมินผลการเรียนแขนงวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัตนา รักสกุลพาณิชย์ . "ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับประเมินผลการเรียนแขนงวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
รัตนา รักสกุลพาณิชย์ . ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับประเมินผลการเรียนแขนงวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.