ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สมพร พรจันทร์
คำค้น : STATE , VILLAGE PUBLIC ANNOUNCEMENT PRIMARY HEALTH CARE , NORTHEASTERN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000459
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจาย ข่าวสารหมู่บ้านในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน 12 หอ ประชาชน 120 คน และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. หอกระจายข่าวสารหมู่บ้านมีลักษณะหอสูงต้นเดียว ส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่บริเวณบ้านกำนันและวัด มีผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการทั้ง 6 และ 4ฝ่าย มีเครื่องขยายเสียง เครื่องเล่นวิทยุ/เทป ไมโครโฟน ลำโพง และแถบเสียง เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการเผยแพร่ความรู้ 2. หอกระจายข่าวสารหมู่บ้านมีผู้รับผิดชอบแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตามรางการกระจายเสียงที่ได้รับมอบหมาย มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาด สื่อความรู้ที่นำมากระจายเสียเป็นแถบเสียงความรู้ด้านสาธารณสุขที่ทางราชการส่งไปให้ซึ่งมีรูปแบบเป็นรายการเพลงพื้นบ้าน มีการจัดหาทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยได้มาจากการแบ่งเงินจากการทอดกฐิน ทอดผ้าป่าประจำปี มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยการสอบถามชาวบ้านผู้ฟังรายการ 3. หอกระจายข่าวสารหมู่บ้านมีการนำเสนอเนื้อหาด้านสาธารณสุขมูลฐานในระดับมาก 3 เรื่อง 4. ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการกระจายเสียงในช่วงเช้าเวลาที่นำเสนอรายการแต่ละเรื่อง 15-30 นาที มีเพลงลูกทุ่งคั่นรายการทีละเพลง ผู้จัดรายการเป็นผู้ชาย และใช้ภาษาท้องถิ่น รูปแบบรายการความรู้เป็นรายการเพลงพื้นบ้าน ให้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาสนทนา ความรู้ที่ต้องการในระดับมากมี 11 เรื่อง ต้องการให้มีการติดตามผลการดำเนินงานทุก 1 เดือน 5. หอกระจายข่าวสารหมู่บ้านส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาข้อมูลสำหรับกระจายเสียงสื่อสนับสนุนมีน้อย และขาดผู้รับผิดชอบในบางครั้ง

บรรณานุกรม :
สมพร พรจันทร์ . (2536). สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร พรจันทร์ . 2536. "สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร พรจันทร์ . "สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
สมพร พรจันทร์ . สภาพ ความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับหอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.