ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก
นักวิจัย : ผดุงชัย ภู่พัฒน์
คำค้น : VALIDATION , INTELLIGENCE , STERNBERG
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000254
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเตริน์เบอร์ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 7 สังกัดกรมสามัญ ศึกษา จำนวน 1,251 คน จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 136,859 คน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบวัดสติปัญญาตามแนวคิดของเสติร์นเบอร์ก จำนวน 3 ฉบับ ซึ่ง เป็นแบบสอบวัดตามทฤษฎีย่อย 3 ทฤษฎี ดังนี้ ทฤษฎีย่อยด้านการคิด ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ และทฤษฎีย่อยด้านบริบทสังคม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แบบสอบวัดสติปัญญาที่สร้างขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของเสติร์นเบอร์ก 2. ผลการตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญา พบว่า 2.1 ความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างทฤษฎีย่อยด้านการคิดด้านประสบการณ์ ด้านการคิดกับด้านบริบทสังคม และด้านประสบการณ์กับด้านบริบทสังคม มีทิศทางเป็นบวก และมีขนาดที่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P <.001) 2.2 ความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างองค่ประกอบย่อยในทฤษฎีย่อยด้านการคิดและในทฤษฎีย่อยด้านการคิดและด้านประสบการณ์สูงกว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <.05) 2.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ต่างมีคะแนนจากแบบสอบวัดสติปัญญาในองค์ประกอบย่อยด้านการปฏิบัติ ด้านการแสวงหาความรู้ และความสามารถในความคล่องของการประมวลผลข้อมูล สูงกว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญ (P <.05)

บรรณานุกรม :
ผดุงชัย ภู่พัฒน์ . (2537). การตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ผดุงชัย ภู่พัฒน์ . 2537. "การตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ผดุงชัย ภู่พัฒน์ . "การตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
ผดุงชัย ภู่พัฒน์ . การตรวจสอบความตรงของผลการวัดสติปัญญาตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.