ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงข่ายการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงข่ายการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี
นักวิจัย : อาษา ทองธรรมชาติ
คำค้น : TRANSPORT NETWORK , INFLUENCING , SARABURI MUNICIPALITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาเพื่อปรับปรุงให้เทศบาลเมือง สระบุรีเป็นชุมชนศูนย์กลางในการให้บริการด้านการค้า-บริการ และที่อยู่อาศัยสำหรับ รองรับการเติบโตจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาภาคกลางตอนบน ผลการวิเคราะห์สรุปว่า เทศบาลเมืองสระบุรีเป็นชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งทางบกระหว่างภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกและอินโดจีนได้ นอกจากนี้พื้นที่ภายในรัศมีประมาณ 30 กิโลเมตร ยังมีแหล่งอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งอยู่ สภาพการเติบโตทางกายภาพของเทศบาลเมืองสระบุรี นั้นเกิดจากความได้เปรียบใน ทำเลที่ตั้ง และสภาพการใช้ที่ดินเติบโตไปตามโครงข่ายถนนมากที่สุด โดยมีพื้นที่ปลูกสร้างขยายสายหลักสำคัญซึ่ง ได้แก่ ถนนพหลโยธินที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ ถนนสุดบรรทัด พิชัยรณรงค์ สงคราม มิตรภาพ และทางเลี่ยงเมือง ส่วนราคาที่ดินพบว่ามีความสัมพันธ์กับโครงข่ายถนน และยังพบว่าธุรกิจการค้าของเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ อย่าง เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ธนาคาร สถาบันการเงิน และการประกันภัย เป็นต้น โดยพบว่ากิจการเหล่านี้เติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และรายได้ของประชากรในจังหวัด ซึ่งการเติบโตของเมืองดังกล่าวก่อให้เกิดแรงดึงดูดประชากรต่างถิ่นอพยพให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน เขตเทศบาลเมืองสระบุรีและบริเวณที่สามารถเชื่อมโยงกับย่านอุตสาหกรรมได้สะดวก ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในการศึกษานี้ ได้เสนอข้อแนะนำไว้ 3 ระดับคือ ระดับภาค เสนอให้มีการตัดเส้นทางรถยนต์เชื่อมโยงระหว่างสระบุรีกับพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยตรง และเร่งรัดการพัฒนาเส้นทางในแนวตะวันออกตะวันตกของภาคกลางตอนบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตามนโยบายของรัฐ และระดับจัง หวัด เสนอแนะให้มีการปรับปรุง/ตัดเส้นทางถนนเชื่อมโยงระหว่างชุมชนสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่รอบเทศบาลเมืองสระบุรีให้สามารถติดต่อกันได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงผ่านเทศบาลเมืองสระบุรี พร้อมกับเสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรับส่งผู้โดยสารทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางน้ำจากย่านชุมชนรอบนอกและย่านอุตสาหกรรมที่เข้ามาใช้บริการในเมืองเทศบาลเมืองสระบุรี และในระดับเมือง เสนอแนะให้มีการตัดเส้นทางใหม่ ๆ และพัฒนาบริการสาธารณะ เข้าไปสู่บริเวณที่ว่างที่อยู่ในเขตเทศบาลเพื่อเป็นการชี้นำให้เกิดการพัฒนาที่ว่างดัง กล่าว และเสนอผังชี้นำการใช้ที่ดินของชุมชนเมืองสระบุรีเพื่อให้รองรับประชากรและ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเสนอแนะให้มีศูนย์กลางย่อย 2 แห่ง สำหรับรองรับการบริการให้แก่ประชาชนชานเมือง และชุมชนรอบนอกเพื่อให้มีหน้าที่ในการแบ่งภาระแก่ย่านใจกลางเมืองในอนาคต พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการควบคุมสภาพการใช้ที่ดินเพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น จึงคาดว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีได้อย่างยั้งยืนตลอดไป

บรรณานุกรม :
อาษา ทองธรรมชาติ . (2537). การศึกษาโครงข่ายการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาษา ทองธรรมชาติ . 2537. "การศึกษาโครงข่ายการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาษา ทองธรรมชาติ . "การศึกษาโครงข่ายการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
อาษา ทองธรรมชาติ . การศึกษาโครงข่ายการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเทศบาลเมืองสระบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.