ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์กลยุทธ์และการนำเสนอความรู้เรื่องยาของรายการ "ยาน่ารู้"ทางโทรทัศน์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์กลยุทธ์และการนำเสนอความรู้เรื่องยาของรายการ "ยาน่ารู้"ทางโทรทัศน์
นักวิจัย : บุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน์
คำค้น : ANALYSIS , STRATEGIES , PRESENTATION , TELEVISION PROGRAM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้ต้องการที่จะวิเคราะห์วัตถุประสงค์แนวนโยบาย และกลยุทธ์ในการนำเสนอรายการ "ยาน่ารู้" ในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องยาให้กับประชาชน รวมทั้งการประเมินถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตรายการ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมและบทบาทของเภสัชกรในฐานะสื่อมวลชนที่มีต่อการกำหนดประเด็นปัญหาในการใช้ยา ผลการวิจัยพบว่า ถึงแม้ว่ารายการ "ยาน่ารู้" มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาที่ผิดให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากปัญหาการขาดบุคลากร งบประมาณ ทักษะและความชำนาญของกลุ่มคณะทำงานเป็นเหตุให้การวางนโยบายและกลยุทธ์ในการนำเสนอเนื้อหาสารไม่ชัดเจน รวมไปถึงการใช้ประสบการณ์ส่วนบุคคลมาเป็นปัจจัยในการกำหนดประเด็นเรื่องยาที่เลือกนำเสนอแทนการหยิบยกสภาพปัญหาการใช้ยาชนิดที่กำลังเป็นปัญหาของคนในสังคมส่วนใหญ่ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม รายการ "ยาน่ารู้" นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะรณรงค์เผยแพร่ความรู้พื้นฐานเรื่องยาเพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง ไม่ตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างผิดๆโดยที่ยังไม่อาจมีบทบาทในอันที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะช่วยลดการใช้ยาอย่างฟุ่มเฟือย และการคิตยาของประชาชนทั่วไปที่ยังเคยคุ้นกับการซื้อและใช้ยากินเอง ทั้งนี้คงต้องพึ่งอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันวางแผนและดำเนินงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหาการใช้ยาผ่านสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิผลและความต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
บุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน์ . (2536). การวิเคราะห์กลยุทธ์และการนำเสนอความรู้เรื่องยาของรายการ "ยาน่ารู้"ทางโทรทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน์ . 2536. "การวิเคราะห์กลยุทธ์และการนำเสนอความรู้เรื่องยาของรายการ "ยาน่ารู้"ทางโทรทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน์ . "การวิเคราะห์กลยุทธ์และการนำเสนอความรู้เรื่องยาของรายการ "ยาน่ารู้"ทางโทรทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
บุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน์ . การวิเคราะห์กลยุทธ์และการนำเสนอความรู้เรื่องยาของรายการ "ยาน่ารู้"ทางโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.