ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีในประเทศไทย
นักวิจัย : สาวิตรี อ่องธรรมกุล, 2523-
คำค้น : การสอบบัญชี--ไทย , ผู้สอบบัญชี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วชิระ บุณยเนตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741758979 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/598
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกับผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งได้แก่ นักลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน และสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยแบ่งประเด็นพิจารณาเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ บทบาทการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ความเข้าใจและความเชื่อถือได้ใน รายงานการสอบบัญชีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ถูกฟ้องร้องและศึกษาแนวทางในการลดความแตกต่างของความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชี การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามชนิดเดียวกันในการสำรวจความเห็นของแต่ละกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่ การใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติอ้างอิง (Kruskal-Wallis H Test และ Mann-Whitney U Test) และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์ (Absolute value) การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 แบบให้ผลสรุปไปในทางเดียวกัน พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้งบการเงินแตกต่างจากผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ประเด็นที่มีความแตกต่างสูงสุด คือ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีผิดพลาด ส่วนแนวทางในการลดความแตกต่างของความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีนั้นผู้ใช้งบการเงินเสนอแนะให้ใช้วิธีการเผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีทางอินเตอร์เน็ต และปรับปรุงรายงานการสอบบัญชีให้เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สามารถลดความแตกต่างของความคาดหวังได้

บรรณานุกรม :
สาวิตรี อ่องธรรมกุล, 2523- . (2547). ความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาวิตรี อ่องธรรมกุล, 2523- . 2547. "ความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาวิตรี อ่องธรรมกุล, 2523- . "ความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สาวิตรี อ่องธรรมกุล, 2523- . ความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.