ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครสวรรค์
นักวิจัย : พรทิพย์ จิวสืบพงษ์
คำค้น : SECONDARY CURRICULUM IMPLEMENTATION , BASIC EDUCATION OPPORTUNITYEXPANSION PROJECT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000394
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารโรงเรียน 26 คน ครูผู้สอน 200 คน และนักเรียน 345 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม แบบศึกษาเอกสารแบบสังเกตการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการเตรียมการ โรงเรียนมีการเตรียมการใช้หลักสูตรโดยการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน ปรับวิชาเลือกเสรีไม่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรโดยประชุมครูนักเรียน และผู้ปกครอง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำจุดประสงค์และแผนการสอน มีการจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ์ เตรียมอาคารสถานที่โดยจัดห้องพิเศษต่างๆ จัดเตรียมบุคลากรโดยส่งครูเข้ารับการอบรม การจัดทำแผนการเรียน จัดทำตารางสอน จัดครูเข้าสอนตามวิชาเอก โท มีการจัดทำปฏิทินกำหนดการวัดผลประเมินผล และจัดทำข้อสอบและเตรียมการนิเทศติดตามผล ปัญหาที่พบได้แก่ ขาดแคลนสถานที่ฝึกงานจำนวนสื่อไม่พอเพียงกับจำนวนนักเรียน ขาดแคลนห้องพิเศษต่างๆ และบุคลากรไม่เพียงพอ 2. ด้านการดำเนินการ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆมีการให้บริการยืมสื่อ จัดกิจกรรมชุมนุมต่างๆ การสอนซ่อมเสริม มีการแนะแนวด้านการเลือกอาชีพแก่นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศโดยการประชุมปรึกษาร่วมกับคณะครู ปัญหาที่พบได้แก่ ครูขาดความรู้และทักษะในการสอนครูไม่มีสื่อ งบประมาณไม่พอเพียงในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และไม่มีการวางแผนการนิเทศ 3. ด้านการประเมินผล โรงเรียนมีการประเมินผลการเตรียมและดำเนินการโดยประชุมปรึกษาร่วมกับคณะครู ปัญหาที่พบได้แก่ ขาดการวางแผนในการประเมินผล

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ จิวสืบพงษ์ . (2536). การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครสวรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรทิพย์ จิวสืบพงษ์ . 2536. "การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครสวรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรทิพย์ จิวสืบพงษ์ . "การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครสวรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
พรทิพย์ จิวสืบพงษ์ . การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.