ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม-235 โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม-235 โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
นักวิจัย : หทัย พานิชการ
คำค้น : GAMMA SPECTROMETRY , HYPERPURE GERMANIUM , DEPLETED URANIUMNATURAL URANIUM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000651
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ได้ทดลองหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม-235 ในสารประกอบยูเรเนียม โดยการวัดรังสีแกมมาพลังงาน 186 กิโลอีเล็กตรอนโวลต์ โดยตรงจากยูเรเนียม-235 ได้ใช้หัววัดรังสีเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสัมพัทธ์ร้อยละ 30 ในการวัดรังสีแกมมาจากตัวอย่างสารรปะกอบยูเรเนียมในรูปผงละเอียดที่มีความเข้มข้นยูเรเนียม-235 ตามธรรมชาติ "และค่าต่ำกว่าธรรมชาติ"การหาค่าปัจจัยการดูดกลืนตัวเองได้ ใช้วิธีส่งผ่านรังสีแกมมาพลังงาน186 กิโลอีเล็กตรอนโวลต์จากต้นกำเนิดรังสีเรเดียม 226 การหาปริมาณยูเรเนียมรวมในตัวอย่างได้ใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ โดยใช้ตัวอย่างที่ถูกทำให้เจือจางลงเหลือประมาณร้อยละ 2 ด้วยการผสมกับผลกรดบอริก แล้วนำไปอัดด้วยเครื่องอัดตัวอย่างต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-57 แบบวงแหวนถูกใช้ในการกระตุ้นให้เกิดรังสีเอกซ์เรืองของยูเรเนียมเส้น K และวัด U K (,...1) ที่มีพลังงาน 98.5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งมีความเข้มสูงสุดด้วยหัดวัดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์ขนาด (...) 0.6 ซม.หนา 0.5 ซม. การแก้เมตริกซ์เอฟเฟคต์ทำโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านเชิงมวลที่ได้จากการส่งผ่านรังสีเอกซ์พลังงาน 98.5 กิโลอีเล็กตรอนโวลต์จากยูเรเนียมที่ใช้เป็นเป้าทุติยะภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ความเข้มข้นไอโซโทปยูเรเนียม-235 ของตัวอย่างอยู่ในช่วงร้อยละ 0.353 ถึง 0.432 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่ประมาณไว้และค่าที่ถูกต้อง สำหรับตัวอย่างยูเรเนียมธรรมชาติพบว่า มีความเข้มข้นไอโซโทปยูเรเนียม-235 อยู่ร้อยละ 0.716 วิธีหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม235 ในการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสมรรถนะของยูเรเนียม-235 และการตรวจสอบเชื้อเพลงนิวเคลียร์

บรรณานุกรม :
หทัย พานิชการ . (2537). การหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม-235 โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
หทัย พานิชการ . 2537. "การหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม-235 โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
หทัย พานิชการ . "การหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม-235 โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
หทัย พานิชการ . การหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม-235 โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.