ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา
นักวิจัย : เอนก ยารังษี
คำค้น : UTILIZATION OF COMMUNITY RESOURCES , ACADEMIC WORK , OUTSTANDING ELEMENTARY SCHOOLS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000382
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้และปัญหาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นจำนวน 12 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยศึกษานิเทศก์หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น เครื่องมือวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรท้องถิ่นที่โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นนำมาใช้ในงานวิชาการ 1.ทรัพยากรบุคคลได้แก่ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการครูอาจารย์จากสถานศึกษาอื่นและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งนำมาใช้ในลักษณะขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ 2.ทรัพยากรวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ สถานศึกษาอื่น นำมาใช้ในลักษณะขอการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา 3.ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ หิน แร่ และสัตว์ประเภทต่างๆ นำมาใช้ในลักษณะเป็นสื่อการเรียนการสอน 4.ทรัพยากรสังคมได้แก่ วันสำคัญ และวัฒนธรรมประเพณีนำมาใช้ในลักษณะให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยตรงและจัดนิทรรศการ ปัญหาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น 1.ปัญหาการใช้ทรัพยากรบุคคลที่ส่วนใหญ่ประสบคือ ได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เป็นทรัพยากรน้อยกว่าที่ควรและบุคคลที่เป็นทรัพยากรไม่มีเวลาว่างพอในการให้ความช่วยเหลือ 2.ปัญหาการใช้ทรัพยากรวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นคือ ช่วงเวลาไม่เอื้อหรืออำนวยต่อการใช้ทรัพยากรและทรัพยากรมีปริมาณจำกัด 3.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติคือขาดการอนุรักษ์เพื่อการศึกษา 4.ปัญหาการใช้ทรัพยากรสังคมคือ ทรัพยากรมีคุณภาพไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นต้นแบบ

บรรณานุกรม :
เอนก ยารังษี . (2536). การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เอนก ยารังษี . 2536. "การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เอนก ยารังษี . "การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
เอนก ยารังษี . การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด:การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.