ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของครูสุขศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหว่างเขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของครูสุขศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหว่างเขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : บรรจบ ปุจฉาการ
คำค้น : PROBLEM , MENTAL HEALTH , HEALTH EDUCATION TEACHER , EDUCATIONALREGION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000282
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของครูสุขศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาระหว่างเขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างประชากร ได้แก่ครูสุขศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5จำนวน 250 คน กรุงเทพมหานคร 212 คน รวม 462 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาการปรับตัวของมูนี (MooneyProblem Checklist Adult form) และแบบสอบถามสุขภาพจิต เอส ซีแอล 90 (SCL 90) ได้รับแบบสอบถามคืนมาก 344 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ74.46 นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยคิดเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูสุขศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร มีปัญหาการปรับตัวอยู่ในระดับน้อยในทุกด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านการปรับปรุงตนเอง ด้านบุคลิกภาพด้านที่อยู่อาศัยและครอบครัว ด้านเพศ ด้านศาสนาและด้านอาชีพ 2. ครูสุขศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในระดับปกติ ด้านความรู้สึกผิดปกติของร่างกาย ด้านการย้ำคิดย้ำทำ ด้านความรู้สึกไม่ชอบติดต่อกับผู้อื่น ด้านซึมเศร้า ด้านความวิตกกังวล ด้านความก้าวร้าว ด้านความกลัวโดยไม่มีเหตุผลด้านความหวาดระแวง และด้านอาการทางจิต 3. ครูสุขศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร มีปัญหาการปรับตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 คือ ด้านสุขภาพ 4. ครูสุขศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร มีปัญหาสุขภาพจิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ในทุกด้าน

บรรณานุกรม :
บรรจบ ปุจฉาการ . (2536). การเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของครูสุขศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหว่างเขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บรรจบ ปุจฉาการ . 2536. "การเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของครูสุขศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหว่างเขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บรรจบ ปุจฉาการ . "การเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของครูสุขศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหว่างเขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
บรรจบ ปุจฉาการ . การเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของครูสุขศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหว่างเขตการศึกษา 5 และกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.