ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนของครูสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนของครูสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อภิญญา ศิริพันธ์
คำค้น : TEACHING , PROCESS SKILLS , HEALTH EDUCATION TEACHERS , SECONDARYSCHOOL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000281
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการของครูสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนและแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตัวอย่างประชากร ได้แก่ ครูสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 32 คน ทำการสังเกตการสอนตามสภาพจริงในชั้นเรียน คนละ 3 ครั้ง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ครูสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ใช้ทักษะกระบวนการในการสอนวิชาสุขศึกษา ดังนี้คือ ขั้นตระหนักในปัญหาและความจำเป็น ร้อยละ15.04 ขั้นวิเคราะห์วิจารณ์ ร้อยละ 11.83 ขั้นการสร้างทางเลือกอย่างหลากหลายร้อยละ 12.76 ขั้นการประเมินและตัดสินใจเลือกทางเลือก ร้อยละ 5.86 ขั้นการวางแผนและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ร้อยละ 7.47 ขั้นการปฏิบัติด้วยความชื่นชม ร้อยละ 9.45 ขั้นการประเมินระหว่างปฏิบัติร้อยละ8.56 ขั้นการปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอ ร้อยละ 11.46 ขั้นการประเมินผลรวมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ร้อยละ 10.24 วิธีการสอนของครูสุขศึกษา ส่วนใหญ่ใช้การบรรยาย กระบวนการที่ใช้มากที่สุด คือ กระบวนการกลุ่ม ปัญหาของครูสุขศึกษาที่พบมากที่สุดคือ เรื่องการจัดทำแผนการสอนวิชาสุขศึกษาที่เน้นการใช้ทักษะกระบวนการ

บรรณานุกรม :
อภิญญา ศิริพันธ์ . (2536). พฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนของครูสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อภิญญา ศิริพันธ์ . 2536. "พฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนของครูสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อภิญญา ศิริพันธ์ . "พฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนของครูสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
อภิญญา ศิริพันธ์ . พฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนของครูสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.