ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้บทบาทสมมุติและการใช้เพลงพื้นบ้าน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้บทบาทสมมุติและการใช้เพลงพื้นบ้าน
นักวิจัย : บุญส่ง ครูศรี
คำค้น : LEARNING ACHIEVEMENT , FOLKTALE , FOLKSONGS , ROLEPLAYS , LEARNINGRETENTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000243
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ วิชานิทานพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนโดยการใช้บทบาทสมมุติและการใช้เพลงพื้นบ้าน ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 60 คน ที่เลือกเรียนวิชานิทานพื้นบ้าน(ท.301) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 60 คน ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ปีการศึกษา 2536แล้วสุ่มให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ทดลองสอนวิชานิทานพื้นบ้านโดยการใช้บทบาทสมมุติอีกกลุ่มหนึ่งใช้เพลงพื้นบ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแผนการสอน กลุ่มละ 8 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ชุดที่ได้รับการตรวจคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มด้วยตนเอง สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 คาบเรียน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ แล้วทดสอบเพื่อนำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชานิทานพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยการใช้บทบาทสมมุติสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยการใช้เพลงพื้นบ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
บุญส่ง ครูศรี . (2536). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้บทบาทสมมุติและการใช้เพลงพื้นบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญส่ง ครูศรี . 2536. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้บทบาทสมมุติและการใช้เพลงพื้นบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญส่ง ครูศรี . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้บทบาทสมมุติและการใช้เพลงพื้นบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
บุญส่ง ครูศรี . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้บทบาทสมมุติและการใช้เพลงพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.