ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าพารามิเตอร์อันตรกิริยาคู่ในสมการสถานะกำลังสำหรับระบบคาร์บอนไดออกไซด์-พาราฟิน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าพารามิเตอร์อันตรกิริยาคู่ในสมการสถานะกำลังสำหรับระบบคาร์บอนไดออกไซด์-พาราฟิน
นักวิจัย : พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ
คำค้น : VAPOR - LIQUID EQUILIBRIUM , BINARY INTERACTION PARAMETER , CARBON DIOXIDE-PARAFFIN BINARY SYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000150
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบสมการสถานะห้าสมการ ได้แก่ สมการสถานะโซฟ-เรดดลิช-กวง (SRK), สมการสถานะเปง-โรบินสัน (PR),สมการสถานะพาเทล-เทจา (PT), สมการสถานะที่ดัดแปลงจากสมการของโซฟ-เรดดลิช-กวง(MSRK) และสมการ สถานะที่ดัดแปลงจากสมการของเปง-โรบินสัน (MPR)ในการคำนวณสมดุลย์ไอ-ของเหลว ของระบบองค์ประกอบคู่ ได้แก่ ระบบคาร์บอนไดออกไซด์, ระบบไนโตรเจน และระบบพาราฟินซึ่งมีจำนวนคาร์บอนอะตอมตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ สำหรับสัมประสิทธิ์อันตรกิริยาคู่ (Kij) ที่ใช้ในระบบของทั้งห้าสมการได้มาจากการหาค่าที่เหมาะสมโดยสมการวัตถุประสงค์สองสมการ คือ วิธีฟูกาซิตีและความดันจุดบับเบิล ผลที่ได้จากสองวิธีนี้ พบว่าวิธีแรกให้ค่า Kij สำหรับการคำนวณสมดุลย์ไอ-ของเหลวในเกณฑ์ใช้ได้โดยใช้เวลาในการคำนวณน้อยมาก ขณะที่วิธีหลังให้ค่าการคำนวณที่ดีกว่า นอกจากนั้นการใช้ค่า Kij ประกอบในการคำนวณได้แสดงให้เห็นว่า สามารถเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับทุกสมการโดยสมการ MSRK และ MPRให้ผลที่ดีกว่าสำหรับระบบไฮโดรคาร์บอน-ไฮโดรคาร์บอน ขณะที่สมการ PR และ PTให้ผลที่ดีกว่าสำหรับระบบไฮโดรคาร์บอน-ไม่เป็นไฮโดรคาร์บอน

บรรณานุกรม :
พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ . (2536). ค่าพารามิเตอร์อันตรกิริยาคู่ในสมการสถานะกำลังสำหรับระบบคาร์บอนไดออกไซด์-พาราฟิน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ . 2536. "ค่าพารามิเตอร์อันตรกิริยาคู่ในสมการสถานะกำลังสำหรับระบบคาร์บอนไดออกไซด์-พาราฟิน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ . "ค่าพารามิเตอร์อันตรกิริยาคู่ในสมการสถานะกำลังสำหรับระบบคาร์บอนไดออกไซด์-พาราฟิน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
พงษ์พิศณุ เมืองเจริญ . ค่าพารามิเตอร์อันตรกิริยาคู่ในสมการสถานะกำลังสำหรับระบบคาร์บอนไดออกไซด์-พาราฟิน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.