ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา
นักวิจัย : ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์
คำค้น : THE UNITED NATIONS , RESTORATION OF PEACE , CAMBODIA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาบทบาทของสหประชาชาติในการฟื้นฟูสันติภาพและการดำเนินการเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงเดือนกันยายน 2536 ซึ่งสหประชาชาติสิ้นสุดภารกิจการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกัมพูชา โดยใช้แนวความคิดเรื่องหลักการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ และหลักการกำหนดใจตนเองเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า การที่สหประชาชาติสามารถเข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูสันติภาพและจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชาได้สำเร็จ เป็นผลมาจากความปรองดองของประเทศมหาอำนาจอันได้แก่ สหรัฐฯ โซเวียต จีน ฝรั่งเศส อังกฤษรวมทั้งประเทศที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง อาทิ อาเซียน ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสิ้นสุดของสงครามเย็น ทำให้ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ร่วมมือกันอย่างจริงจังมากขึ้น ในการแสวงหาหนทางยุติปัญหากัมพูชา ประกอบกับมติมหาชนโลกสนับสนุนเจตนารมณ์ของสหประชาชาติ ที่จะให้ชาวกัมพูชามีสิทธิในการกำหนดใจตนเองอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี การดำเนินงานขององค์กรบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา (United Nations Tranitional Authority in Cambodia: UNTAC)ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เพราะนับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของสหประชาชาติที่เข้ามาควบคุมกระทรวงหลัก 5 กระทรวง เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นกลางก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป แต่ด้วยความพยายามของสหประชาชาติ และบรรดาประเทศมหาอำนาจทั้งหลายที่ช่วยกันแก้ไขและประคับประคองแผนสันติภาพที่ 18 ประเทศได้ลงนามไว้ที่กรุงปารีส เมื่อปี พ.ศ. 2534 ทำให้ UNTAC สามารถจัดการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชาได้เป็นผลสำเร็จ

บรรณานุกรม :
ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ . (2536). สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ . 2536. "สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ . "สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
ณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ . สหประชาชาติกับการฟื้นฟูสันติภาพและการจัดตั้งรัฐบาลในกัมพูชา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.