ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับปรุงองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับปรุงองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
นักวิจัย : สุปรีดิ์ สมุทระประภูต
คำค้น : POLITICAL , CHANGE , RESTRUCTURE , LEGISLATIVE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับความจำเป็นในการปรับปรุงระบบงานของฝ่ายนิติบัญญัติและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ กระบวนการของงาน และการพัฒนาระบบงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ผลการวิจัยพบว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมากนั้น สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาอันเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก ความไม่ยืดหยุ่นปรับตัวของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภานี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีบทบาทสูงขึ้นในปัจจุบันขาดความพร้อม และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายบริหารซึ่งมีระบบราชการเป็นหน่วยปฏิบัติงานสนับสนุน ปัญหาระบบงาน ความเป็นอิสระด้านงบประมาณ ความไม่ชัดเจนของโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานนี้แม้ว่าจะได้มีการปรับการบริหารองค์กรโดยแยกเป็นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรเท่านั้น มิใช่เป็นการแก้ไขที่โครงสร้างระบบงานในการรองรับการดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาอย่างแท้จริง ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การปรับโครงสร้างและระบบงานการเน้นการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้น เช่นการจัดตั้งสำนักข้อมูลกฎหมาย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบคณะผู้ช่วยทำงานสำหรับคณะกรรมาธิการต่าง ๆ

บรรณานุกรม :
สุปรีดิ์ สมุทระประภูต . (2536). การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับปรุงองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุปรีดิ์ สมุทระประภูต . 2536. "การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับปรุงองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุปรีดิ์ สมุทระประภูต . "การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับปรุงองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
สุปรีดิ์ สมุทระประภูต . การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับปรุงองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.