ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการสร้างคำในภาษามลายูมาตรฐานและมลายูถิ่นปัตตานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการสร้างคำในภาษามลายูมาตรฐานและมลายูถิ่นปัตตานี
นักวิจัย : รุสลัน อุทัย
คำค้น : WORD FORMATION , STANDARD MALAY , PATTANI MALAY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและเปรียบเทียบการสร้างคำในภาษามลายูมาตรฐานและภาษามลายูถิ่นปัตตานี โดยศึกษาการสร้างคำของแต่ละภาษา แล้วนำมาเปรียบเทียบเพื่อดูว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เก็บจากพจนานุกรมมลายู-มลายู และมลายูถิ่นปัตตานี-ไทย ตลอดจนจากตัวผู้วิจัยเองซึ่งพูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่และนำข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องกับผู้พูดภาษามลายูมาตรฐานและมลายูถิ่นปัตตานีอื่น ๆ ด้วย ผลการวิจัยพบว่า ภาษามลายูมาตรฐานและภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีวิธีการสร้างคำ 4 วิธี คือ การผสานคำ การผสมคำ การซ้ำคำ และการแปลงหมวดคำ ในภาษามลายูมาตรฐานมีการสร้างคำโดยการผสานคำมากที่สุดรองลงมาคือ การซ้ำคำ การผสมคำ และน้อยที่สุด คือ การแปลงหมวดคำส่วนในภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีการสร้างคำโดยการผสมคำมากที่สุด รองลงมาคือ การผสานคำ การแปลงหมวดคำ และน้อยที่สุดคือ การซ้ำคำ นอกจากนี้ในภาษามลายูถิ่นปัตตานีมีการนำคำมาประกอบกันเป็นวลีแทนการผสานคำ ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะไม่ค่อยปรากฏในภาษามลายูมาตรฐาน และจากผลการเปรียบเทียบนี้ทำให้เห็นถึงแนวโน้มและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางภาษาในภาษามลายูถิ่นปัตตานี จากภาษาที่มีคำหลายพยางค์ไปเป็นภาษาคำโดด และจากการสร้างคำโดยการผสานคำเป็นส่วนใหญ่ไปเป็นการผสมคำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของการสัมผัสทางภาษากับภาษาไทย

บรรณานุกรม :
รุสลัน อุทัย . (2536). การเปรียบเทียบการสร้างคำในภาษามลายูมาตรฐานและมลายูถิ่นปัตตานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุสลัน อุทัย . 2536. "การเปรียบเทียบการสร้างคำในภาษามลายูมาตรฐานและมลายูถิ่นปัตตานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุสลัน อุทัย . "การเปรียบเทียบการสร้างคำในภาษามลายูมาตรฐานและมลายูถิ่นปัตตานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
รุสลัน อุทัย . การเปรียบเทียบการสร้างคำในภาษามลายูมาตรฐานและมลายูถิ่นปัตตานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.