ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้และความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้และความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
นักวิจัย : สุพิน อุดมผล
คำค้น : CURRENT AWARENESS SERVICES , PHARMACEUTICAL SCIENCES FACULTY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082536000022
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้ และความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 6 แห่งโดยศึกษาการใช้บริการในด้านประเภทของบริการ วัตถุประสงค์ และปัญหาในการใช้บริการ และเปรียบเทียบการใช้บริการของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ส่วนความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยนั้น ศึกษาในด้านประเภทของบริการข่าวสารทันสมัยกับสาขาวิชาที่อาจารย์สังกัด และความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยกับวัตถุประสงค์ของความต้องการ โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังประชากรซึ่งเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 371 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 254ชุด คิดเป็นร้อยละ 68.46 ผลของการวิจัยพบว่า อาจารย์ใช้บริการข่าวสารทันสมัย 3 ประเภทได้แก่ รายชื่อหนังสือใหม่ บริการหน้าสารบัญวารสาร และ บริการจัดแสดงหรือนิทรรศการสิ่งพิมพ์ใหม่ อาจารย์จำนวนสูงสุดใช้รายชื่อหนังสือใหม่เพื่อการเขียนเอกสารประกอบการสอนในระดับปานกลาง ปัญหาในการใช้บริการข่าวสารทันสมัยที่อาจารย์ประสบ คือ บริการล่าช้า บริการไม่น่าสนใจ และบริการไม่สม่ำเสมอ ส่วนความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์พบว่า อาจารย์ 6สาขาวิชามีความต้องการบริการ 3 ประเภท แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ข่าวสารห้องสมุด บริการเวียนวารสาร และ บริการหน้าสารบัญวารสารส่วนบริการอีก 3 ประเภทนั้น อาจารย์ 6 สาขาวิชา มีความต้องการไม่แตกต่างกันได้แก่รายชื่อหนังสือใหม่บริการคัดเลือกและเผยแพร่สารนิเทศและ บริการจัดแสดงหรือนิทรรศการสิ่งพิมพ์ใหม่ ในด้านความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยจำแนกตามวัตถุประสงค์พบว่า อาจารย์มีความต้องการบริการข่าวสารทันสมัย 6 ประเภท ยกเว้นข่าวสารห้องสมุด เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
สุพิน อุดมผล . (2536). การใช้และความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพิน อุดมผล . 2536. "การใช้และความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพิน อุดมผล . "การใช้และความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
สุพิน อุดมผล . การใช้และความต้องการบริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.