ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผสมข้ามสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผสมข้ามสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม
นักวิจัย : จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
คำค้น : HYBRIDIZATION , MACROBRACHIUM ROSENBERGII
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000848
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาชีววิทยาเบื้องต้น และการพัฒนาของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนระหว่างแม่น้ำกระบุรี จังหวัดระนอง และแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอยุธยาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผสมภายในสายพันธุ์แม่น้ำกระบุรี,กลุ่มที่ 2 ผสมข้ามสายพันธุ์ตัวเมียจากแม่น้ำกระบุรีและตัวผู้จากแม่น้ำเจ้าพระยา, กลุ่มที่ 3 ผสมข้ามสายพันธุ์ตัวเมียจากแม่น้ำเจ้าพระยากับตัวผู้จากแม่น้ำกระบุรี และกลุ่มที่ 4 ผสมภายในสายพันธุ์แม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 4 มีความแตกต่างอย่างค่อนข้างชัดเจนกล่าวคือสายพันธุ์แม่น้ำกระบุรีมีค่าเฉลี่ยขนาดของไข่ความยาวเหยียดของลูกกุ้งวัยอ่อน และความยาวเหยียดของลูกกุ้งวัยรุ่น มากกว่าสายพันธุ์แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างมีนัยสำคัญส่วนค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการฟักไข่ปริมาณลูกกุ้งวัยอ่อนที่ฟัง ของสายพันธุ์แม่น้ำกระบุรีมีค่าน้อยกว่าสายพันธุ์แม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนลูกผสมทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยขนาดของไข่ระยะเวลาในการฟักไข่ ปริมาณลูกกุ้งวัยอ่อนที่ฟัก ความยาวเหยียดลูกกุ้งวัยอ่อน มีค่าอยู่ระหว่างสายพันธุ์แม่และพ่อ การศึกษาการพัฒนาของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนในกลุ่มที่ 2 มีระยะเวลาการพัฒนาลูกกุ้งวัยอ่อนต่ำกว่าและอัตราการรอดเมื่อวันที่ลูกกุ้งคว่ำสูงกว่าสายพันธุ์แม่และพ่อในกลุ่ม 3 มีระยะเวลาการพัฒนาลูกกุ้งวัยอ่อนและความยาวเหยียดของลูกกุ้งวัยรุ่นมากกว่าสายพันธุ์แม่และพ่อ การศึกษาความแตกต่างทางสันฐานวิทยาของพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามจากแม่น้ำกระบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าสามารถแบ่งกุ้งก้ามกรามจากแม่น้ำกระบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาได้ดีที่สุด เมื่อตัวเมียใช้อัตราส่วนระหว่างความยาวของปล้องที่ 5 (dactylus) ของก้ามคู่ที่ 2 ต่อน้ำหนักตัวซึ่งให้ความแม่นยำในการทำนาย 73.24 เปอร์เซนต์ ตัวผู้ใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักส่วนหัวและความยาวปล้องที่ 4(propodus)ของก้ามคู่ที่ 2ให้ความแม่นยำของการทำนาย 79.28 เปอร์เซนต์

บรรณานุกรม :
จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ . (2535). การผสมข้ามสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ . 2535. "การผสมข้ามสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ . "การผสมข้ามสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ . การผสมข้ามสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.