ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน
นักวิจัย : จันทร์ธิรา ลัภยพร
คำค้น : GIBBERELLA FUJIKUROI , GIBBERELLIC ACID STRAIN IMPROVEMENT , MUTATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000842
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จิบเบอเรลลิน เป็นฮอร์โมนพืชที่มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้เชื้อรา Gibberella fujikuroi การเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราในการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่จะลดต้นทุนการผลิต ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi สายพันธุ์ Cให้มีประสิทธิภาพในการผลิต GA(,3) สูงขึ้น โดยการกลายพันธุ์ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตสลับกับ NTG และคัดเลือกสายพันธุ์ที่ผลิต GA(,3) สูงขึ้นได้คัดเลือกขั้นปฐมภูมิโดยการตรวจสอบ GA(,3) ด้วย TLC และขั้นทุติยภูมิโดยการวิเคราะห์ GA(,3)ด้วย HPLC พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของสายพันธุ์กลายพันธุ์กับประสิทธิภาพการผลิตGA(,3) จากการกลายพันธุ์ Gibberella fujikuroi สายพันธุ์ C ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต คัดเลือกได้สายพันธุ์กลายพันธุ์ UV4-28 ซึ่งผลิตGA(,3) สูงกว่าสายพันธุ์ C 5.1 เปอร์เซนต์ แต่ผลิตสีแดงในอาหารเหลวน้อยกว่า สายพันธุ์ C จากนั้นชักนำให้สายพันธุ์ UV4-28 เกิดการกลายพันธุ์ด้วย NTG และคัดเลือกได้สายพันธุ์ 08-19 ซึ่งสามารถผลิต GA(,3) ได้722 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือผลิตเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์ C 32.2 เปอร์เซนต์เมื่อนำสายพันธุ์ 08-19 มากลายพันธุ์ซ้ำด้วย NTG อีกครั้ง ได้คัดเลือกสายพันธุ์ N6-3 N7-54 และ N9-34 ซึ่งสามารถผลิต GA(,3) สูงขึ้นคือ850 และ 884 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ หรือมีประสิทธิภาพการผลิต GA(,3)เพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์ C 55.6 56 และ 62 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ สายพันธุ์N9-34 สามารถผลิต GA(,3) ได้ 983 มิลลิกรัมต่อลิตร ในวันที่ 13 ของการเพาะเลี้ยงในถังหมักขนาด 5 ลิตร ผลิตเพิ่มขึ้นจากการเพาะเลี้ยงในระดับขวดเขย่า 11 เปอร์เซนต์ ผลงานจากการปรับปรุงสายพันธุ์ครั้งนี้พบว่าสามารถ ใช้การเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอก (morphology) ของสายพันธุ์กลายพันธุ์มาเป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกสายพันธุ์เบื้องต้นได้ กล่าวคือจะมีโอกาสพบสายพันธุ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพการผลิต GA(,3) สูงขึ้นในกลุ่มของสายพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายสายพันธุ์ C คือ มีเส้นใยยาวฟู การเจริญเร็วในขณะที่กลุ่มที่มีลักษณะเปลี่ยนไปจะมีโอกาสพบน้อยมาก

บรรณานุกรม :
จันทร์ธิรา ลัภยพร . (2535). การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทร์ธิรา ลัภยพร . 2535. "การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทร์ธิรา ลัภยพร . "การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
จันทร์ธิรา ลัภยพร . การปรับปรุงสายพันธุ์ Gibberella fujikuroi เพื่อผลิตจิบเบอเรลลิน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.