ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ด้วยวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่นแบบสารละลาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ด้วยวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่นแบบสารละลาย
นักวิจัย : ธนาวดี ลี้จากภัย
คำค้น : ELECTRICAL CONDUCTING POLYMER , POLYEYRROLE , POLYTHIOPHENE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000759
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทำการสังเคราะห์โพลิไพรอลโดยวิธีการทางเคมี โดยใช้เฟอร์ริก ?????คลอไรด์เป็นตัวออกซิไดซ์ จากการทดลองพบว่าเมทานอลเป็นตัวทำละลายที่ ?????เหมาะสมในการสังเคราะห์โพลิไพรอล และสภาวะที่เหมาะสมในการ ?????สังเคราะห์โพลิไพรอล?ให้มีค่าการนำไฟฟ้าสูง คือความเข้มข้นของเฟร์ริก ?????คลอไรด์ 2.5? M เวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ 20 นาที ที่อุณหภูมิ 0 องศา ?????เซลเซียส และจากการเปลี่ยนแปลงชนิดของตัวทำละลายพบว่าค่าออกซิเดชั่น ?????โพเทลเชียลเริ่มต้นของสารละลาย ที่เหมาะสมในการสังเคราะห์โพลิไพรอล ?????คือ?608 mV จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการนำไฟฟ้า พบว่าเวลา,อุณหภูมิ, ?????ความเป็นกรดเบสของสารละลาย?ความชื้นในอากาศ มีผลทำให้สภาพการนำ ?????ไฟฟ้าของโพลิเมอร์ลดลง นอกจากนี้ยังได้ทำการสังเคราะห์ โพลิไทโอฟีน ?????และอนุพันธ์ ด้วยวิธีเดียวกันพบว่า อะซิโตรไนโตรเหมาะสมในการ ?????สังเคราะห์โพลิเมอร์ให้มีค่าการนำไฟฟ้าสูง

บรรณานุกรม :
ธนาวดี ลี้จากภัย . (2535). การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ด้วยวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่นแบบสารละลาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนาวดี ลี้จากภัย . 2535. "การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ด้วยวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่นแบบสารละลาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนาวดี ลี้จากภัย . "การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ด้วยวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่นแบบสารละลาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ธนาวดี ลี้จากภัย . การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ด้วยวิธีโพลิเมอร์ไรเซชั่นแบบสารละลาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.