ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ
นักวิจัย : จารุวรรณ พรมวัง
คำค้น : TAI LUE , CHANGE , ACCULTURATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000748
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 4 เรื่อง คือ ประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อ ได้แก่ ประเพณีการตานธรรม พิธีส่งเคราะห์เฮิน (บ้าน) -หมู่บ้าน-เมือง ประเพณีการแต่งกาย และภาษาโดยศึกษาชุมชนไทลื้อบ้านทุ่งมอกหมู่ที่ 5 ตำบลมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างสังคม และวัฒนธรรมโดยทั่วไปของชาวไทลื้อ บ้านทุ่งมอก ตำบลมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2)เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ 3) เพื่อศึกษาการรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อแต่ละกลุ่ม สังคมของชาวไทลื้อเป็นสังคมเกษตรกรรม ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวชาวไทลื้อทุกคนยึดมั่นในพุทธศาสนา แม้จะยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผีปะปนอยู่บ้าง ภายในหมู่บ้านมีโรงเรียนประถมศึกษา ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่เยาวชน การปกครองภายในหมู่บ้าน จัดรูปแบบตามหมู่บ้าน อพป.โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ มีผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อหลวงบ้าน เป็นผู้นำอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้นำทางศาสนาที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านโดยทั่วไป วัฒนธรรม 4 เรื่อง ที่นำมาศึกษา ปรากฏว่าวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ การแต่งกาย มีการเปลี่ยนแปลงน้อยคือภาษา สำหรับประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อทั้ง 2 ด้าน จะมีทั้งเปลี่ยนไป และคงรูปแบบเดิมบางประการไว้ ขั้นตอนที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลง คือการนำมาทดลอง สำหรับการรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อนั้น ผู้ที่มีการศึกษา อายุน้อยและมีสถานะทางสังคมที่สูง จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย และอายุมาก กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรมของชาวไทลื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปการรับวัฒนธรรมใหม่ และการธำรงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์

บรรณานุกรม :
จารุวรรณ พรมวัง . (2535). การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จารุวรรณ พรมวัง . 2535. "การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จารุวรรณ พรมวัง . "การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
จารุวรรณ พรมวัง . การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.