ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายต่างประเทศด้านแรงงานของไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายต่างประเทศด้านแรงงานของไทย
นักวิจัย : พรรณสิริ พรหมพันธุม
คำค้น : THAI FOREIGN POLICY , THAI LABOR FORCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000736
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยาพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศด้านแรงงานไทย โดยมีจุดประสงค์มุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศด้านแรงงานของไทยในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมติณสูลานนท์ และการใช้กลไกของรัฐบาลในการดำเนินงานให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผลตามเจตนารมณ์ ตลอดทั้งได้ศึกษาถึงการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้านแรงงานไทยในรัฐบาลยุคต่อ ๆ มาหลังสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมติณสูลานนท์ จนรัฐบาลสมัยปัจจุบันโดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารข้อมูลเชิงสถิติ และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้ จากผลการศึกษาได้พบว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากแรงงานไทยในต่างประเทศเป็นผลประโยชน์ที่เด่นชัดและมีส่วนพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับหนึ่ง ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกี่ยวกับการว่างงาน การขาดดุลการค้า และการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลของพลเอกเปรม และรัฐบาลในยุคต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบันได้กำหนดนโยบายส่งเสริมให้คนงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยอาศัยนโยบายการต่างประเทศเป็นกลไกสำคัญในการตลาดแรงงานพร้อมทั้งช่วยเหลือและคุ้มครองคนงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ และได้รับความปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากสงครามหรือปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ การดำเนินงานของรัฐบาลดังกล่าว รัฐบาลได้ใช้หน่วยงานที่เป็นหลักได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กรมแรงงาน และกรมตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายบทบาทที่สำคัญ ในการประสานการปฏิบัติตามนโยบายด้านการส่งเสริมให้คนงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ด้วยเหตุที่การส่งคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศยังคงมีความสำคัญและจำเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ศึกษามีความเห็นว่านโยบายและมาตราการเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านแรงงานไทยในต่างประเทศควรจะได้มีการกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องและเป็นระบบทั้งนี้เพื่อขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม

บรรณานุกรม :
พรรณสิริ พรหมพันธุม . (2535). นโยบายต่างประเทศด้านแรงงานของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณสิริ พรหมพันธุม . 2535. "นโยบายต่างประเทศด้านแรงงานของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณสิริ พรหมพันธุม . "นโยบายต่างประเทศด้านแรงงานของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
พรรณสิริ พรหมพันธุม . นโยบายต่างประเทศด้านแรงงานของไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.