ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของตำรวจ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของตำรวจ
นักวิจัย : พัฒนา รุ่งเริงสุข
คำค้น : AUTHORITARIAN PERSONALITY , POLICE OFFICER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000728
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงบุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ของกากรศึกษา เพื่อทราบว่าข้าราชการตำรวจมีบุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมมากน้อยเพียงใด ได้รับการกล่อมเกลาสำคัญจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปัจจัยอื่น และบุคลิกภาพอำนาจนิยมดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไรโดยมีสมมติฐานดังนี้ คือ 1. โดยทั่วไปแล้ว ข้าราชการตำรวจมีบุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมสูง 2. บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของข้าราชการตำรวจได้รับการกล่อมเกลาสำคัญจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3. บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของข้าราชการตำรวจมีผลกกระทบอย่างสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในการศึกษาเรื่องนี้ได้สุ่มตัวอย่างข้าราชการตำรวจนครบาล ชั้นตั้งแต่พลตำรวจถึง พ.ต.ท. จำนวน 400 นาย การรวบรวมข้อมูลกระทำในเดือนธันวาคม 2535-มกราคม 2536 โดยใช้แบบสอบถาม และได้รับคืนมาร้อยละ 75 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการตำรวจมีบุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลิกภาพอำนาจนิยมดังกล่าวได้รับการกล่อมเกลาที่สำคัญจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ ชั้นยศ ระดับการศึกษา และอายุราชการ บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน

บรรณานุกรม :
พัฒนา รุ่งเริงสุข . (2535). บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัฒนา รุ่งเริงสุข . 2535. "บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัฒนา รุ่งเริงสุข . "บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
พัฒนา รุ่งเริงสุข . บุคลิกภาพทางการเมืองอำนาจนิยมของตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.