ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติทางฟิลิโคเคมีของส่วนประกอบทางเคมีในต้นฟ้าทะลายโจร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติทางฟิลิโคเคมีของส่วนประกอบทางเคมีในต้นฟ้าทะลายโจร
นักวิจัย : ศรีสมพร ปรีเปรม
คำค้น : ANDROGRAPHIS PANICULATA , PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการสกัดแยกสารจากต้นฟ้าทะลายโจร โดยวิธีทางโครมาโตกราฟฟีและการตกผลึก สามารถแยกสารไตเทอร์บีนอยด์แลคโตนได้5 ชนิด คือ 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide,andrographolide, neoandrographolide, 14-deoxyandrographolide-19(...)-D-glucoside,และandrographiside ได้มีการทดสอบคุณสมบัติทางฟิลิโคเคมีของสารเหล่านี้การกำหนดตำแหน่งของคาร์บอนและโปรตอนในสูตรโครงสร้าง ทำได้โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์แบบหนึ่งมิติร่วมกับแบบสองมิติ ได้แก่ proton NMR, carbon-13 NMR, DEPT, H,H COSY,และ C,H COSY ข้อมูลทางสเปคโตรสโคปีที่ได้ สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบโครงสร้างของสารกลุ่มได้เทอร์บีนอยด์แลคโตนที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายกันได้

บรรณานุกรม :
ศรีสมพร ปรีเปรม . (2535). คุณสมบัติทางฟิลิโคเคมีของส่วนประกอบทางเคมีในต้นฟ้าทะลายโจร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรีสมพร ปรีเปรม . 2535. "คุณสมบัติทางฟิลิโคเคมีของส่วนประกอบทางเคมีในต้นฟ้าทะลายโจร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรีสมพร ปรีเปรม . "คุณสมบัติทางฟิลิโคเคมีของส่วนประกอบทางเคมีในต้นฟ้าทะลายโจร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ศรีสมพร ปรีเปรม . คุณสมบัติทางฟิลิโคเคมีของส่วนประกอบทางเคมีในต้นฟ้าทะลายโจร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.