ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ธนพร แย้มสุดา
คำค้น : NURSING ROUNDS , MANAGEMENT PROCESS , HEAD NURSES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000676
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลและการใช้กระบวนการจัดการในการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล ตลอดจนเปรียบเทียบการใช้กระบวนการจัดการในการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจำนวน 96 คน เลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกการสังเกตและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างโดยผู้วิจัยซึ่งผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหา และความคงที่ภายใน((...)=0.98) ผลการวิจัยพบว่า 1. หัวหน้าหอผู้ป่วย มีการปฏิบัติกิจกรรมการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลโดยรวมการปฏิบัติกิจกรรมการเยี่ยมตรวจผู้ป่วย การปฏิบัติกิจกรรมการเยี่ยมตรวจบุคลากร และการปฏิบัติกิจกรรมการเยี่ยมตรวจสาธารณะอยู่ในระดับน้อย ส่วนการปฏิบัติกิจกรรมการเยี่ยมตรวจโรงพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง 2. หัวหน้าหอผู้ป่วยใช้กระบวนการจัดการในการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลโดยรวมด้านการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผลอยู่ในระดับมาก 3. หัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ในระยะเวลาที่แตกต่างกันใช้กระบวนการจัดการในการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. หัวหน้าหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานในแผนกสูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรมอายุรกรรม และกุมารเวชกรรม ใช้กระบวนการจัดการในการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. หัวหน้าหอผู้ป่วยที่ได้รับการอบรมทางการบริหาร ใช้กระบวนการจัดการในการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลมากกว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการอบรมทางการบริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ธนพร แย้มสุดา . (2535). การศึกษาการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนพร แย้มสุดา . 2535. "การศึกษาการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนพร แย้มสุดา . "การศึกษาการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ธนพร แย้มสุดา . การศึกษาการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.