ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตนของโครงการประกันสังคมในจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตนของโครงการประกันสังคมในจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : วนิดา จิรนาทดิลก
คำค้น : SOCIAL SECURITY ACT , MEDICAL SERVICE , INSUREDWORKERS , MAIN-CONTRACTOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000656
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีอัตราการใช้บริการที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักทั้ง 5 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนในระยะเวลา 1 ปี (มิถุนายน 2534-พฤษภาคม2535) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการประกันสังคมในโรงพยาบาลแต่ละแห่งถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ประกันตนที่มาใช้บริการและชนิดของโรคที่มาใช้บริการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีแจงนับจากฝ่ายเวชระเบียน ข้อมูลการจัดเตรียมสถานพยาบาลอาศัยการสังเกตโดยตรง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2535 ผลการศึกษาพบว่า มีโรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก 5 แห่งที่จัดบริการให้แก่ผู้ประกันตน มีโรงพยาบาลเพียง 1 แห่งเท่านั้นที่มีการจัดคลินิกประกันสังคมแก่ผู้ป่วยประกันสังคมโดยเฉพาะและมีโรงพยาบาล 2 แห่งที่มีเครือข่ายการจัดบริการทางการแพทย์ที่มีทั้งระดับ Supra-contractor และSubcontractor อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพยาบาลของรัฐบาลเฉลี่ย 7.2 - 35.3 ครั้ง/พันคน/เดือน (0.09-0.42 ครั้ง/คน/ปี) อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเอกชนเฉลี่ย 42.8-105.8 ครั้ง/พันคน/เดือน (0.51-1.27 ครั้ง/คน/ปี) ส่วนอัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพยาบาลของรัฐบาลเฉลี่ย 0.6-1.4 ครั้ง/พันคน/เดือน (0.007-0.017 ครั้ง/คน/ปี) และโรงพยาบาลเอกชนเฉลี่ย 0.1-2.8 ครั้ง/พันคน/เดือน (0.001-0.034ครั้ง/คน/ปี) สำหรับโรคหรือกลุ่มโรคที่ป่วยประกันสังคมมาใช้บริการผู้ป่วยนอกมากคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (Upper respiratorytract infection) ส่วนผู้ป่วยในคือโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการทางการแพทย์ของผู้ให้บริการนั้น ส่วนใหญ่เนื่องมาจากความไม่เข้าใจของผู้ประกันตน นายจ้างและเจ้าหน้าที่บางส่วนของโรงพยาบาล การขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดจนความล่าช้าในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม

บรรณานุกรม :
วนิดา จิรนาทดิลก . (2535). สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตนของโครงการประกันสังคมในจังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วนิดา จิรนาทดิลก . 2535. "สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตนของโครงการประกันสังคมในจังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วนิดา จิรนาทดิลก . "สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตนของโครงการประกันสังคมในจังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
วนิดา จิรนาทดิลก . สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตนของโครงการประกันสังคมในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.