ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์
คำค้น : KNOWLEDGE , ATTITUDE , PREVENTIVE BEHAVIOR , AIDS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000648
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ. จุดเวลาใด เวลาหนึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพนักงาน และคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ และศึกษาปัจจัยทางอายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้สถานภาพที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จำนวนตัวอย่างทั้งหมด1,070 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบแล้ว จากการศึกษาพบว่ากลุ่มพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ ในระดับดี ร้อยละ 53.5 ((...) =19.22,SD = 0.11) ทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์ระดับปานกลางร้อยละ 85.7 ((...) =1.87, SD = 0.32) พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์บางอย่างที่ยังต้องปรับปรุง จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางอายุ เพศการศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กับความรู้ในเรื่องโรคเอดส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P< 0.05 ปัจจัยทางอายุ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องโรคเอดส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P < 0.05 ความรู้เรื่องโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องโรคเอดส์บางเรื่อง และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์บางพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P< 0.05 ปัจจัยทางเพศ การศึกษา สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05 การได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่ชัดเจนที่สุดในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ไปยังพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม (76.5%) รองลงมาแผ่นป้ายโฆษณา (60.8%) พบว่าประมาณ74.4% ยังมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่ยังไม่ชัดเจน และทัศนคติด้านลบในบางข้อควรจัดให้ทีมงานสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุน ในการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

บรรณานุกรม :
เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ . (2535). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ . 2535. "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ . "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ . ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.