ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการคุ้มครอง ยูทิลิที โมเดล ในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการคุ้มครอง ยูทิลิที โมเดล ในประเทศไทย
นักวิจัย : กัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล
คำค้น : PATENT , UTILITY MODEL , PETTY PATENT , UTILITY INNOVATION , PRODUCT-DESIGN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของการให้ความคุ้มครองยูทิลิที โมเดลในประเทศไทย โดยการมุ่งศึกษาถึงนโยบายหลักการ เหตุผล ตลอดจนลักษณะสำคัญของกฎหมายยูทิลิที โมเดลในต่างประเทศ ผลของการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ที่ในบางประเทศได้บัญญัติกฎหมายยูทิลิที โมเดลขึ้นมา คือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปภายในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยการกระตุ้น และสนับสนุนให้ชนในชาติได้พยายามคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นเอง กฎหมายยูทิลิทีโมเดลเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่การประดิษฐ์ที่ไม่มีระดับขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นเพียงพอที่จะขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้เนื่องจาก เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการประดิษฐ์ที่มีช่วงเวลาในทางการค้าสั้นด้วย ซึ่งการประดิษฐ์เหล่านี้โดยส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นของชนในชาติ หลังจากที่ประเทศดังกล่าวได้บัญญัติกฎหมายยูทิลิที โมเดลแล้ว ผลปรากฏว่าคำของจดทะเบียนยูทิลินี โมเดลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี และในจำนวนของคำขอดังกล่าวเป็นการประดิษฐ์ของชนในชาติแทบทั้งสิ้น กฎหมายดังกล่าวจึงช่วยให้เทคโนโลยีในประเทศพัฒนามากขึ้น และทำให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนารวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ กฎหมายยูทิลิที โมเดล จึงเป็นกฎหมายที่มีความเหมาะสมต่อประเทศไทยในสภาวะการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ กฎหมายยูทิลิที โมเดลจะกระต้นและสนับสนุนให้คนไทยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นและทำให้คนไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ใหม่ ๆ ขึ้นได้เองนอกจากนี้กฎหมายยูทิลิที โมเดลยังส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศได้พัฒนาก้างไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว กฎหมายฉบับดังกล่าวจึงมีลักษณะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐดังที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายยูทิลิที โมเดลในประเทศไทยซึ่งควรจะประกอบด้วยหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้ คือ 1. สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองควรกำหนดขอบเขตเหมือนดังเช่นกฎหมายสิทธิบัตร 2. ในการพิจารณารับจดทะเบียนควรประกอบด้วยหลักเกณฑ์ คือ เป็นการประดิษฐ์ที่ใหม่มีขั้นการประดิษฐ์หรือไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายมากแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น และใช้ประโยชน์ได้ 3. ระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองควรสั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์แต่ยาวกว่าสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4. กระบวนและวิธีการในการพิจารณารับจดทะเบียนยูทิลิที โมเดลควรใช้ระบบการจดทะเบียน

บรรณานุกรม :
กัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล . (2535). แนวทางการคุ้มครอง ยูทิลิที โมเดล ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล . 2535. "แนวทางการคุ้มครอง ยูทิลิที โมเดล ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล . "แนวทางการคุ้มครอง ยูทิลิที โมเดล ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
กัลยารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล . แนวทางการคุ้มครอง ยูทิลิที โมเดล ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.