ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำต้นแบบระบบบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำต้นแบบระบบบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
นักวิจัย : สุวดี ด่านธำรงกูล
คำค้น : UNIVERSITY , RELATIONAL DATABASE , PRESONNEL SYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์นี้ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานบริหารฝ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยสามารถควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น บุคลากรแต่ละหน้าที่ควรจะมองเห็นข้อมูลในของเขตที่แตกต่างกันไป ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งในการออกแบบระบบการควบคุมความปลอดภัยนี้ ได้แบ่งระดับความปลอดภัยออกเป็น 3 ระดับ คือระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับบุคคล นอกจากนี้ยังได้แบ่งประเภทของผู้ใช้งานตามหน้าที่ที่รับผิดของอยู่ และได้ออกแบบระบบการควบคุมความปลอดภัย ในการออกแบบการควบคุมความปลอดภัยของระบบผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีตารางที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล และออกแบบวิวสำหรับเชื่อมตารางข้อมูล เข้ากับตารางควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยลักษณะของวิวที่สร้างขึ้นมานี้สามารถใช้งานได้กับผู้ใช้หลายคน ไม่ได้เจาะจงผู้ใช้ลงไปฉะนั้นถ้าหากมีผู้ใช้เพิ่มขึ้น หรือมีหน่วยงาน (คณะ) เพิ่มขึ้น ก็จะไม่ทำให้จำนวนวิวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนกัน ก็จะได้รับวิวเดียวกันแต่ข้อมูลของวิวนั้น ๆ จะแตกต่างกัน เช่น บุคลากรที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ กับบุคลากรที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของคณะอักษรศาสตร์จะได้รับวิวเดียวกันแต่ข้อมูลที่แต่ละคนมองเห็นนั้นจะแตกต่างกันเป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ออกแบบให้มีระบบการสำรองข้อมูล และเรียกคืนข้อมูล อีกทั้งยังออกแบบให้มีการย้ายข้อมูลของบุคลากรที่ไม่ใช้งานแล้วไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป จากนั้นจึงนำแนวคิดดังกล่าวนี้ มาทำการพัฒนาต้นแบบของระบบขึ้นโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ออราเคิล ซึ่งการพัฒนาระบบต้นแบบนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จุนำไปสู่การทดสอบระบบการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นการนำไปใช้งาน หรือการสอบถามข้อมูลได้ตามต้องการภายในของเขตที่กำหนดไว้ และยังสามารถทำการสำรองข้อมูล และเรียกคืนข้อมูลได้

บรรณานุกรม :
สุวดี ด่านธำรงกูล . (2535). การจัดทำต้นแบบระบบบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุวดี ด่านธำรงกูล . 2535. "การจัดทำต้นแบบระบบบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุวดี ด่านธำรงกูล . "การจัดทำต้นแบบระบบบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
สุวดี ด่านธำรงกูล . การจัดทำต้นแบบระบบบุคลากรอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.