ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับข่ายร้านอาหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับข่ายร้านอาหาร
นักวิจัย : ณัฐ ฉันทพิรีย์พันธ์
คำค้น : MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM , RESTAURANT , DECISION SUPPORTSYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000501
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร เพื่อนำไปใช้ในการช่วยการตัดสินใจการวางแผนการดำเนินงาน การเพิ่มกำลังการผลิต และลดค่าใช้จ่าย การได้มาซึ่งสารสนเทศที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งกิจการข่ายร้านอาหารเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยเฉพาะที่มีสาขากระจายตามจุดต่าง ๆ และจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับกิจการข่ายร้านอาหารที่จำเป็นประกอบด้วยข้อมูลด้านสินค้าคงคลัง การขาย และการสั่งซื้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ได้ทำการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ำการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ ออกแแบบฐานข้อมูล และทำการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งทำการทดสอบโปรแกรมระบบที่ได้พัฒนาเป็นที่น่าพอใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนี้ แบ่งออกเป็น 5 ระบบคือ ระบบข้อมูลการขาย ระบบการสั่งซื้อ ระบบบริหารสูตรอาหาร ระบบสินค้าคงคลังและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยทั้ง 5 ระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันแบบรีเลชั่น ผลการวิจัยพบว่า สารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับกิจการข่ายร้านอาหาร จะช่วยให้ระบบงานต่าง ๆ ในกิจการข่ายร้านอาหารคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น สารสนเทศที่ได้เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ วางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ระบบสารสนเทศที่พัฒนานี้ทำให้ใช้งานได้สะดวกและง่ายเนื่องจากผ่านระบบเมนู และสามารถใช้งานระบบนี้ทั้งที่สาขาและสำนักงานใหญ่

บรรณานุกรม :
ณัฐ ฉันทพิรีย์พันธ์ . (2535). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับข่ายร้านอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐ ฉันทพิรีย์พันธ์ . 2535. "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับข่ายร้านอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐ ฉันทพิรีย์พันธ์ . "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับข่ายร้านอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ณัฐ ฉันทพิรีย์พันธ์ . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับข่ายร้านอาหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.