ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโพลีเมอร์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นในกระบวนการเม็ดตะกอนไหลแบบขึ้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโพลีเมอร์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นในกระบวนการเม็ดตะกอนไหลแบบขึ้น
นักวิจัย : อาชวัน อิ่มเอิบธรรม
คำค้น : POLYMER , TURBIDITY , PELLET-FLOC , PELLETIZER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการเม็ดตะกอนแบบไหลขึ้นเป็นกระบวนการกำจัดความขุ่นโดยการสร้างเม็ดตะกอนให้เกิดขึ้นในอุปกรณ์สร้างเม็ดตะกอน เพื่อทำหน้าที่ดักจับอนุภาคของน้ำขุ่นสังเคราะห์จากดินคาโอลินที่มีความขุ่น 50 เอ็นทียูและมีขนาดอนุภาคตามทฤษฎีเล็กว่า 1 ไมครอน ที่ถูกทำลายเสถียรภาพแล้วจากอุปกรณ์กวนเร็วโดยใช้โพลีอลูมินัมคลอไรด์เป็นโคแอกกูแลนท์ และใช้โพลีเมอร์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ โพลีเมอร์แอนไอออนโพลีเมอร์นอนไอออนเป็นโคแอกกูแลนด์เอด ตัวแปรควบคุมที่ศึกษา ได้แก่ ความเข้มข้นของโพลีอลูมินัมคลอไรด์ ซึ่งเท่ากับ 0,1 และ 3 มก./ล. ความเข้มข้นของโพลีเมอร์แอนไอออนและโพลีเมอร์นอนไอออน 0.05, 0.10 และ 0.30 มก./ล.ความเร็วของน้ำไหลขึ้นเท่ากับ 40 และ 60 ชม./นาที ทำการทดลองแต่ละครั้งใช้เวลา 6 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างทุก ๆ ชั่วโมง เพื่อหาความขุ่นตกค้างในน้ำผลิต พีเอชของน้ำ ขนาดและความเร็วในการจมตัวของเม็ดตะกอนที่ระดับความสูง 0, 50,100 และ 130 ซม. และเมื่อระบบเข้าสู่สภาวะคงตัวทำการหาปริมาณอลูมิเนียมที่ละลายในน้ำผลิตและปริมาณของแข็งที่ตกค้างในน้ำที่ผ่านการบำบัด จากผลการวิจัยพบว่า 1. โพลีเมอร์แอนไอออนและโพลีเมอร์นอนไอออนเหมาะสำหรับใช้เป็นโคแอกกูแลนท์เอดในกระบวนการเม็ดตะกอนแบบไหลขึ้น 2. ผลของการใช้โพลีเมอร์แคทไอออนยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจากระบบยังไม่เข้าสู่สภาวะคงตัว 3. ความขุ่นของน้ำผลิตที่สภาวะคงตัวสามารถลดลงได้ต่ำกว่า 5เอ็นทียู โดยมีค่าแปรผันตรงกับความเร็วของน้ำไหลขึ้นในอุปกรณ์สร้างเม็ดตะกอนแต่มีค่าแปรผกผันกับปริมาณและน้ำหนักโมเลกุลของโพลีเมอร์แอนไออออนและโพลีเมอร์นอนไอออน 4. ปริมาณอลูมิเนียมที่ละลายในน้ำผลิตมีค่าแปรผันตรงกับปริมาณโพลีอลูมินัมคลอไรด์ที่ใช้เป็นโคแอกกูแลนท์ แต่ยังมีคาต่ำกว่ามาตรฐาน 0.2 มก./ล.

บรรณานุกรม :
อาชวัน อิ่มเอิบธรรม . (2535). ผลของโพลีเมอร์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นในกระบวนการเม็ดตะกอนไหลแบบขึ้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาชวัน อิ่มเอิบธรรม . 2535. "ผลของโพลีเมอร์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นในกระบวนการเม็ดตะกอนไหลแบบขึ้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาชวัน อิ่มเอิบธรรม . "ผลของโพลีเมอร์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นในกระบวนการเม็ดตะกอนไหลแบบขึ้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
อาชวัน อิ่มเอิบธรรม . ผลของโพลีเมอร์ต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นในกระบวนการเม็ดตะกอนไหลแบบขึ้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.