ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาค่าน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแทนที่ดิน(ชนิดแฟรงกี) ในดินจังหวัดระยอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาค่าน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแทนที่ดิน(ชนิดแฟรงกี) ในดินจังหวัดระยอง
นักวิจัย : นริศ ชาญโกเวทย์
คำค้น : DISPLACEMENT CAISSON (FRANKI TYPE) , PILE FOUNDATION , SHEARSTRENGTH , BEARING CAPACITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000438
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมในการรับน้ำหนัก และหาวิธีการคำนวณกำลังน้ำหนักของเสาเข็มแฟรงกี (Franki) ในเขตจังหวัดระยองโดยทำการทดสอบเสาเข็มนี้ จำนวน 8 ต้น ในพื้นที่ 3 แห่ง ในจังหวัดระยอง โดยติดตั้งเครื่องมือวัด stain (tell-tele rod) ในพื้นที่ 2 แห่ง ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้จาก 1) การทดสอบเสาเข็มโดยวิธีการ maintain load 2) ข้อมูลจากผลการเจาะสำรวจชั้นดิน 3) ข้อมูลจากการเก็บตัวอย่าง เพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อหาการกระจายของเม็ดดิน การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ และการทดสอบ direct shear จากการก่อสร้างเสาเข็มแฟรงกีในดินจังหวัดระยองนั้น พื้นที่ส่วนปลายของเสาเข็มที่ ขยายขึ้นมีค่าประมาณ 1.8 เท่า จากค่าดังกล่าวพร้อมกับผลการทดสอบเสาเข็ม และข้อมูลจาก tell-tale rodทำให้ได้ กำลังรับแรงธาร และ กำลังรับแรงเสียดทานของเสาเข็ม ผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า ค่าตัวประกอบรับแรงธาร Nq ของเสาเข็มแฟรงกี ในดิน จังหวัดระยอง กับค่ามุมเสียดทานภายใน (...) มีความสัมพันธ์กันดังนี้ Nq = 5.713 exp (0.0675) และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน K(,s)tan(...)'(,a) กับค่ามุมเสียดทานภายใน(...) มีความสัมพันธ์กันดังนี้ K(,s)tan(...)'(,a) = 0.0392 exp (0.1425(...)) และเมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มเจาะในเขตจังหวัดระยองพบว่า ค่า Nq และค่าK(,s)tan(...)'(,a) ของเสาเข็มแฟรงกี มีค่าสูงกว่าค่า Nq และK(,s)tan(...)'(,a) ของเสาเข็มเจาะ โดยที่กำลัง รับน้ำหนัก และค่าตัวประกอบรับแรงธาร Nq และ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานK(,s)tan(...)'(,a) ของเสาเข็มแฟรงกี ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อจำกัดที่สำคัญอย่างยิ่งของเสาเข็มแฟรงกี คือขึ้นอยู่ กับวิธีการก่อสร้างเป็นอย่างมากต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญ ซึ่งในการทำเสาเข็มทั้ง8 ต้นนี้ ใช้บุคลากรซึ่งชำนาญในการตอกและคุ้นเคยกับสภาพดินเช่นเดียวกันเป็นอย่างดี มาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหาด ผลที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้จึงจำเป็นต้องใช้ด้วยความ ระมัดระวัง

บรรณานุกรม :
นริศ ชาญโกเวทย์ . (2535). การหาค่าน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแทนที่ดิน(ชนิดแฟรงกี) ในดินจังหวัดระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นริศ ชาญโกเวทย์ . 2535. "การหาค่าน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแทนที่ดิน(ชนิดแฟรงกี) ในดินจังหวัดระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นริศ ชาญโกเวทย์ . "การหาค่าน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแทนที่ดิน(ชนิดแฟรงกี) ในดินจังหวัดระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
นริศ ชาญโกเวทย์ . การหาค่าน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแทนที่ดิน(ชนิดแฟรงกี) ในดินจังหวัดระยอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.