ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชรา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชรา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : แสงรุ้ง ผ่องใส
คำค้น : ELDERLY , SOCIAL MORAL BEHAVIORS , BANGKOK METROPOLIS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000419
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการแสดงพฤติกรรม และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ และสถานสงเคราะห์คนชรา ในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีแนว ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ระดับการแสดงพฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม การหาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ใช้วิธีการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์เท่ากับ .77 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ เพื่อ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าไควแสควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาพรวมของการแสดงพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ และสถานสงเคราะห์คนชรา อยู่ในระดับกลางทุกด้าน 2. ภาพรวมของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมขอผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ และสถานสงเคราะห์คนชรา เป็นไปในทางที่ดีทุกด้าน 3. การแสดงพฤติกรรมจริยธรรม และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมมีความสัมพันธ์กับสภาพเป็นสมาชิก เพื่อทดสอบความแตกต่างของการแสดงพฤติกรรมจริยธรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุรวมทุกด้านในชมรมผู้สูงอายุ และสถานสงเคราะห์คนชรามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุมีการแสดงพฤติกรรมจริยธรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมดีกว่าผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา เมื่อพิจรณาแต่ละด้านพบว่า ด้านความซื่อสัตย์ , ด้านความเมตตากรุณา มีการแสดงพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม ไม่แตกต่างกัน สำหรับด้านความเสมอภาค-ยุติธรรม , ด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีการแสดงพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม แตกต่างกันและด้านอื่น ๆ มีการแสดงพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
แสงรุ้ง ผ่องใส . (2535). การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชรา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
แสงรุ้ง ผ่องใส . 2535. "การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชรา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
แสงรุ้ง ผ่องใส . "การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชรา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
แสงรุ้ง ผ่องใส . การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชรา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.