ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
นักวิจัย : มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล
คำค้น : MEDIA , ACHIEVEMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000401
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบไล่ในภาคการศึกษาที่ 2/2532 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าร้อยละ การทดสอบค่าไคส-แควร์ และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาตามลำดับขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในเอกสารการสอน นักศึกษาที่สอบผ่านส่วนมากศึกษาจากสื่อหลักได้แก่ อ่านเอกสารการสอน ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน ทำการบันทึกสาระสำคัญและทำกิจกรรมท้ายเรื่องแตกต่างจากนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านส่วนการดูรายการวิทยุโทรทัศน์ประจำชุดวิชา การฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุดวิชา การอ่านทบทวนเอกสารการสอนและการอ่านทบทวนแบบฝึกปฏิบัติที่ได้ทำแล้ว นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าและความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ นักศึกษาที่สอบผ่านเห็นคุณค่าของเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ รายการวิทยุโทรทัศน์ประจำชุดวิชาระดับมาก และเห็นคุณค่าของรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุดวิชาระดับปานกลาง นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเห็นคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนทั้ง4 ประเภท ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ นักศึกษาที่สอบผ่านเห็นคุณค่าของเอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติสูงกว่านักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ส่วนคุณค่าของรายการวิทยุโทรทัศน์และรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุดวิชา นักศึกษาทั้งสองกลุ่มเห็นคุณค่าไม่แตกต่างกัน ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ นักศึกษาที่สอบผ่านเห็นว่าเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติความเหมาะสมระดับมาก และเห็นว่ารายการวิทยุโทรทัศน์และรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุดวิชา มีความเหมาะสมระดับปานกลาง นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเห็นว่าเอกสารการสอนมีความเหมาะสมระดับมากและเห็นว่าแบบฝึกปฏิบัติ รายการวิทยุโทรทัศน์และรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุดวิชา มีความเหมาะสมระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ นักศึกษาที่สอบผ่าน เห็นว่าเอกสารการสอนและแบบปฏิบัติ มีความเหมาะสมมากกว่านักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ส่วนความเหมาะสมของรายการวิทยุโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียงประจำชุดวิชา นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความเห็นไม่แตกต่างกันทึกสาระ

บรรณานุกรม :
มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล . (2535). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล . 2535. "การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล . "การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล . การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.