ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอควานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอควานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน
นักวิจัย : เรวดี จันทเปรมจิตต์
คำค้น : AIDS , VIDEOTAPE PROGRAM , QUESTION ADVANCE ORGANIZER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000379
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดีทัศน์ที่มีแอควานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 270 คน การเปรียบเทียบข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีนิวแมน คูลส์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทของแอดวานซ์ออร์แกไนเซอร์กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 2. แอดวานซ์แกไนเซอร์ชนิดคำถามทั้ง 3 ประเภท มีผลต่อความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 3. ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ ระหว่างกลุ่มที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05

บรรณานุกรม :
เรวดี จันทเปรมจิตต์ . (2535). การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอควานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เรวดี จันทเปรมจิตต์ . 2535. "การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอควานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เรวดี จันทเปรมจิตต์ . "การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอควานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
เรวดี จันทเปรมจิตต์ . การเปรียบเทียบความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ที่เรียนจากโปรแกรมวีดิทัศน์ที่มีแอควานซ์ออร์แกไนเซอร์ชนิดคำถามต่างประเภทกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.