ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา
นักวิจัย : นภพร ทัศนัยนา
คำค้น : PHYCHOLOGICAL FACTORS , ANXIETY , SUCCESS , SPORT COMPETITION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000349
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา ปัจจัยคัดสรรที่นำมาศึกษา ประกอบด้วย อายุ ระดับความสามารถ ประสบการณ์การแข่งขัน ศรัทธาที่มีต่อผู้ฝึกสอน ความสำคัญของการแข่งขัน เป้าหมายของการแข่งขัน ความพร้อมในการฝึกซ้อมความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ผลการแข่งขันและการทดสอบที่ผ่านมาความกลัว บรรยากาศการจัดแข่งขัน ความยากของความสำเร็จ ความคาดหวังในความสำเร็จ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความวิตกกังวลทางกายและความวิตกกังวลทางจิต กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬา จำนวน 296 คน จำแนกเป็นกรีฑา 177 คน ว่ายน้ำ 93 คน และจักรยาน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างเองและแบบวัดความวิตกกังวลในการแข่งขันกีฬา ซีเอสเอไอ-2 (CSAI-2) ผู้วิจัยแปลจากมาร์เต็น วิลเลย์ และเบอร์ตัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า : ปัจจัยที่ส่งผลรวมต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬามากที่สุด และรองลงมาตามลำดับ คือ เป้าหมายของการแข่งขัน (.356)ความวิตกกังวลทางจิต (-.250) ผลการแข่งขันและการทดสอบที่ผ่านมา(.181) ระดับความสามารถ (.181) ประสบการณ์การแข่งขัน (.169)และความคาดหวังในความสำเร็จ (.155) โดยที่ปัจจัยทุกปัจจัยส่งผลทางตรงเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น ระดับความสามารถที่ส่งผลทางอ้อมเท่านั้น

บรรณานุกรม :
นภพร ทัศนัยนา . (2535). ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นภพร ทัศนัยนา . 2535. "ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นภพร ทัศนัยนา . "ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
นภพร ทัศนัยนา . ปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันกีฬา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.