ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
นักวิจัย : สมศรี เลิศทวีเดช
คำค้น : OUTSTANDING LUNCH PROGRAM , ELEMENTARY SCHOOL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000345
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลของการจัดโครงการอาหารกลางวันดีเด่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถาม และเก็บคะแนนจากแบบประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและครูหัวหน้าโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันดีเด่นจำนวน 162 โรงเรียน โดยศึกษารวม และแยกประเภทเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา 324ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.00 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1.ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันดีเด่นโดยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทำอาหารกลางวันเป็นปัจจัยที่มีผลอยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโครงการอาหารกลางวันดีเด่นในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 คือ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การวางแผนดำเนินงานบุคลากร วัสดุและอุปกรณ์ การจัดการและการบริหารโครงการ งบประมาณ การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน รูปแบบการจัดทำอาหารกลางวัน และความร่วมมือของชุมชน 3. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันดีเด่นในโรงเรียนประถมศึกษามีดังต่อไปนี้ 3.1 โรงเรียนทุกขนาด มี 2 ปัจจัยเรียงตามลำดับความสำคัญคือ การบูรณาการ กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน และงบประมาณ 3.2 โรงเรียนขนาดใหญ่ มี 1 ปัจจัย คือ รูปแบบการจัดทำอาหารกลางวัน 3.3 โรงเรียนขนาดกลาง มี 2 ปัจจัยเรียงตามลำดับความสำคัญคือ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และงบประมาณ 3.4 โรงเรียนขนาดเล็ก มี 1 ปัจจัย คือ การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวัน

บรรณานุกรม :
สมศรี เลิศทวีเดช . (2535). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศรี เลิศทวีเดช . 2535. "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศรี เลิศทวีเดช . "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
สมศรี เลิศทวีเดช . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.