ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดภาคใต้
นักวิจัย : ประยุทธ สุกก้อนทอง
คำค้น : VALUES , ENVIRONMENTAL CONSERVATION , SOUTHERN PROVINCES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000343
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและเปรียบเทียบค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดภาคใต้ ตามตัวแปรเพศและกลุ่มวิชาที่สอนผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตัวอย่างประชากรได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 450 คน จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดภาคใต้ จำนวน 150 โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามคืนมา375 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า "ที"(t-test) ค่า "เอฟ" (F-test) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ผลการวิจัย พบว่า 1. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านป่าไม้สัตว์ป่า ดิน น้ำ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรธรณี อยู่ในระดับสูง 2. การเปรียบเทียบค่านิยมของครูเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน น้ำ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรธรณี 2.1 ครูชายกับครูหญิงมีค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูหญิงมีค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูงกว่าครูชาย 2.2 ครูที่สอนในกลุ่มวิชาสุขศึกษา-พลานามัย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศึกษา มีค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.3 ครูที่สอนในกลุ่มวิชาสุขศึกษา-พลานามัย มีค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีอยู่ในระดับต่ำกว่าครูที่สอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ประยุทธ สุกก้อนทอง . (2535). การสำรวจค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประยุทธ สุกก้อนทอง . 2535. "การสำรวจค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประยุทธ สุกก้อนทอง . "การสำรวจค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ประยุทธ สุกก้อนทอง . การสำรวจค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.