ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
นักวิจัย : ดวงประทีป ไตรสุรัตน์
คำค้น : HEALTH INSURANCE , PRIMARY SCHOOL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000340
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบ ปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4 ตามการรับรู้ของครูอนามัยและนักเรียน ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างเองส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างประชากร300 โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลับคืนมาจากครูอนามัย 288ฉบับ และนักเรียน 288 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96 แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูอนามัย มีความคิดเห็นว่า ปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการฯโดยส่วนรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมากในด้านการจัดดำเนินการ การประสานงาน สิทธิประโยชน์และงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบปัญหา พบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาแตกต่างจากโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการฯโดยส่วนรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัญหาการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างโรงเรียน 3 ขนาด พบว่า โดยส่วนรวมเห็นด้วยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ดวงประทีป ไตรสุรัตน์ . (2535). ปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดวงประทีป ไตรสุรัตน์ . 2535. "ปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดวงประทีป ไตรสุรัตน์ . "ปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ดวงประทีป ไตรสุรัตน์ . ปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.