ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจรในโรงเรียนประถมศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจรในโรงเรียนประถมศึกษา
นักวิจัย : สมพร นามพรหม
คำค้น : A STUDY , IMPLEMENTATION , TEACHING WORK OCCUPATION CYCLE PROJECT , BURIRAM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000294
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงาน และปัญหาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจร ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 152 คน ผลการวิจัยพบว่า ได้มีการดำเนินงานตามโครงการในแต่ละด้าน คือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ วางแผนการดำเนินการ การปฏิบัติการเรียนการสอน การจัดการผลผลิตการวัดและประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานและอาชีพครบวงจรสำหรับปัญหาการดำเนินงาน มีปัญหามาก คือด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการและด้านการปฏิบัติการเรียนการสอน นอกนั้นมีปัญหาน้อยคือ ด้านวางแผนการดำเนินการ ด้านการจัดการผลผลิต ด้านการวัดและประเมินผลและด้านการปรับปรุงพัฒนา

บรรณานุกรม :
สมพร นามพรหม . (2535). การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจรในโรงเรียนประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร นามพรหม . 2535. "การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจรในโรงเรียนประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร นามพรหม . "การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจรในโรงเรียนประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
สมพร นามพรหม . การศึกษาการดำเนินงานตามโครงการงานสอนอาชีพครบวงจรในโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.