ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเหนือ
นักวิจัย : สุพิน ไชยจำเริญ
คำค้น : STATE OF THE INSTRUCTIONAL MANAGEMENT , THE PROJECT OF OPPORTUNITYEXPANSION FOR BASIC EDUCATION , NORTHERN REGION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000229
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเหนือ (2) สำรวจลักษณะการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเหนือ ผลการวิจัยสรุปว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประถมศึกษานั้น โรงเรียนมีการเตรียมงาน 1 - 3 เดือน มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดครูเข้าสอนม.1 ตามรายวิชาที่มีประสบการณ์และความสนใจ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน ด้านงานวิชาการได้มีการประชุม ปรึกษาหารือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาการจัดการเรียนการสอนจัดโดยให้นักเรียนมาเรียนตามปกติมีครูสอนที่โรงเรียน ได้จัดสอนซ่อมเสริมเป็นรายวิชา หลังเวลาสอน และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ส่วนการจัดสรรทรัพยากรได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไม่เพียงพอและล่าช้า โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ และยังใช้ของเดิมที่มีอยู่ ห้องเรียนไม่เพียงพอขาดห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ได้รับการจัดสรรมาน้อย ขาดสื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนได้ผลิตได้ผลิตสื่อขึ้นใช้เอง ด้านการประชาสัมพันธ์และการจูงใจ ได้เชิญผู้ปกครองมาประชุมที่โรงเรียน จัดสิ่งจูงใจโดยไม่เก็บค่าบำรุงการศึกษา จัดโครงการอาหารกลางวัน จัดหนังสือให้นักเรียนได้ยืมเรียนและจัดที่พักให้แก่นักเรียนที่อยู่ห่างไกล ผู้ปกครองเห็นว่าการส่งลูกมาเรียนต่อเป็นการเพิ่มภาระให้กับครอบครัว ยังต้องการใช้แรงงานเด็กอยู่ และไม่เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษา 2) ด้านลักษณะการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทุกโรง ได้เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จัดสอนโดยเน้นกลุ่มวิชาการมากกว่ากลุ่มประสบการณ์อาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอน รายวิชาที่ครูไม่ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้มากที่สุด คือ วิชาเลือกเสรีและกิจกรรมอิสระของผู้เรียน โรงเรียนได้เปิดสอนวิชาเลือกตามความพร้อมและความสะดวกของโรงเรียนมากกว่าเปิดตามความต้องการและความสนใจของนักเรียน ขาดบุคลากรในการจัดสอนวิชาชีพ ขาดสถานประกอบการในท้องถิ่น ขาดครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครูไม่มีความเข้าใจในระเบียบและวิธีการวัดผล นักเรียนมีความเห็นว่า มีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้นระดับมาก มีการใช้อุปกรณ์หรือเอกสารอื่น ๆ ประกอบการสอนในระดับน้อย นักเรียนมีความเห็นต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวมระดับปานกลาง และนักเรียนเห็นว่า ตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงในระดับปานกลาง โรงเรียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มากที่สุด ส่วนกิจกรรมเสริมที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนมากที่สุด คือ กิจกรรมกีฬา

บรรณานุกรม :
สุพิน ไชยจำเริญ . (2535). สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพิน ไชยจำเริญ . 2535. "สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพิน ไชยจำเริญ . "สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
สุพิน ไชยจำเริญ . สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.