ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 8

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 8
นักวิจัย : มนตรา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
คำค้น : ERRORS , ENGLISH WITING , PRATHOM SUKSA SIX STUDENTS , EDUCATIONAL REGION EIGHT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000223
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษด้านการใช้โครงสร้างไวยากรณ์, การเลือกใช้คำและสำนวน,การเรียบเรียงประโยค, ความเข้าใจในการสื่อความหมาย และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน อักษรตัวใหญ่ การเว้นวรรคคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 8 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 400 คน โดยสุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากจำนวนโรงเรียนที่คัดเลือกมาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายเช่นเดียวกัน 40โรงเรียน ในเขตการศึกษา 8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบทดสอบข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ และเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยสรุปว่า 1. ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษที่พบมากที่สุด คือ ข้อบกพร่องด้านการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ ได้แก่ การใช้คำกิริยาการใช้คำเชื่อม ซึ่งมีความถี่คิดเป็นร้อยละ 69.09 2. ข้อบกพร่องด้านการใช้เครื่องหมายวรรคตอน อักษรตัวใหญ่ การเว้นวรรคคำ มีความถี่คิดเป็นร้อยละ 50.75 3. ข้อบกพร่องด้านการเลือกใช้คำและสำนวน ได้แก่ การใช้คำที่สื่อความหมายเป็นสำนวนไทยการใช้คำที่ไม่สอดคล้องกับที่นักเรียนต้องการสื่อความหมาย การเขียนข้อความไม่ครบถ้วนตามข้อมูลที่ได้กำหนดให้ และการใช้คำพ้องเสียง ทำให้สื่อความหมายผิด มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 50.52 4. ข้อบกพร่องด้านความเข้าใจในการสื่อความหมาย มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 11.71 5. ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษที่พบน้อยที่สุด คือ ข้อบกพร่องด้านการเรียบเรียงคำในประโยค มีความถี่ คิดเป็นร้อยละ 3.43

บรรณานุกรม :
มนตรา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ . (2535). การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 8.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มนตรา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ . 2535. "การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 8".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มนตรา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ . "การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 8."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
มนตรา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ . การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 8. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.