ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์
นักวิจัย : เจษฎา กิตติสุนทร
คำค้น : FACTOR , NON - RESPONSES , MAILED QUESTIONNAIRES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000194
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงบรรยาย กับครู-อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศที่ได้รับและไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ในช่วงปีการศึกษา 2534 - 2535จำนวน 97 คน สุ่มตัวอย่างประชากร โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น จำนวน 26 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีผลต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่ การที่ผู้ตอบไม่มีเวลาว่าง การลืมความไม่สะดวกในการส่งกลับและเนื้อหาที่ถามในแบบสอบถามที่ผู้ตอบไม่มีความรู้หรือไม่น่าสนใจ เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถาม รองลงมาคือ การให้ผู้ตอบลงชื่อในแบบสอบถาม รูปแบบการกำหนดวันส่งกลับ และปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุดต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถาม คือคำขึ้นต้นจดหมายนำ 2. ปัจจัยเกี่ยวกับตัวแบบสอบถามที่มีผลมากที่สุด ต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ คือ รูปแบบของการตอบแบบปลายเปิดรองลงมาคือ ความยาวของแบบสอบถาม สีของกระดาษที่ใช้พิมพ์แบบสอบถามและปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือ การจัดหน้าของแบบสอบถาม 3. ปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการส่งและจัดเก็บแบบสอบถาม เป็นปัจจัยที่มีผลเพียงเล็กน้อยต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ไม่ว่าจะเป็น วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ สถานที่รับแบบสอบถาม การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเตือน หรือ การติดตาม

บรรณานุกรม :
เจษฎา กิตติสุนทร . (2535). ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เจษฎา กิตติสุนทร . 2535. "ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เจษฎา กิตติสุนทร . "ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
เจษฎา กิตติสุนทร . ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.